Marka Tescil Süreci

Bir ibarenin marka olarak tescil edilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar ;

1. Tescili istenen ibarenin, tescilinin mümkün olup olmadığının incelenmesi : Bu aşamada ibarenin kanunda belirtilen vasıfları taşıyıp taşımadığı belirlenir. Kanunda kesin olarak tescil edilemeyecek bir ibare sözkonusu ise, başvurunun yapılmaması yerinde olacaktır. Örneğin, hiçbir ayırıcı olmayan, genel nitelikteki kelimeler tescil edilemez. Koltukçu, sporcu gibi

2. Sınıf belirleme : Marka tescillerinin yapılacak olduğu sınıflar 45 bölüme ayrılmıştır. Sözkonusu mal ya da hizmet hangi sınıfta düzenlenmişse tescil ilgili sınıftan yapılmalıdır. Aksi takdirde gerçek bir koruma sağlanmış olmaz.

3. Belirlenen sınıfta benzer ya da yanı nitelikte bir başvuru yapılıp       yapılmadığının araştırılması : Sınıf belirlendikten sonra, ilgili sınıftan daha önce tescili düşünülen marka ile aynı ya da benzer bir başvuru yapılıp yapılmadığının saptanması gerekir. Aynı ibare ile başvuru yapılmışsa, başvuru Türk Patent Enstitüsü tarafından, benzer bir başvuru yapılmışsa, ilgililerin itirazı üzerine marka başvurusu reddedilebilir.

4.Marka başvuru ücretinin yatırılması : Başvuru yapılmadan önce sınıf başına Türk Patent Enstitüsünün belirlediği ücret yatırılmalıdır.

5.Marka başvurusunun yapılması : Dekont ile birlikte başvuru formu doldurulur ve başvuru yapılır.

6.Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli açıdan incelenmesi

7.Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki açıdan incelenmesi

8.Başvurunun Bültende Yayınlanması

9.Marka Tescil Belge Ücretinin Ödenmesi ve Marka Tescil Belgesi Alınması

Turquality kapsamında yeni destekler

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca yayınlanan 2011/5 Sayılı Tebliğ ile "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında 2005/4 Sayılı Tebliğ"de kapsamlı değişiklik yapıldı. Destek kapsamı ve üst sınırlar önemli ölçüde artırıldı. Aşağıda ana hatlarıyla getirilen yeniliklerin bizce öne çıkanları belirtilmiştir.
Teşviklerden yaralanacak şirketler tanımına gastronomi sektöründe faaliyet gösteren yurtiçinde en az 5 lokanta-kafe ile yurtdışında işletilen en az 1 lokanta-kafeden oluşan zincir restoranlar eklendi. Otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalar-kafeler ise hariç tutuldu.
Herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamalar destek kapsamına alındı.
Yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin açılış, kira vs. destek üst sınırı 300.000 den 500.000 ABD Doları'na, mağaza açılması amacıyla yapılacak konsept danışmalık ve mimari çalışma giderleri için destek üst sınırı bir kat artırılarak 400.000 ABD Doları'na çıkarılmıştır. Ayrıca mağaza açılışı yanında lokanta ve kafe açılışı da destek kapsamına alınmıştır.
Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza-lokanta-kafe açılışı ve işletilmesi için gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgelerine dayalı destekte belgenin alınacağı kurum ismi sınırlaması kaldırılmıştır.
Franchising sistemi ile yurtdışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin kira giderleri mağaza başına yarısı, en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 ABD Doları tutarında desteklenebilecek.
Sadece tasarım değil, kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alınacak danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım, kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması için alınan danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamalarının yarısı da yıllık 500.000 ABD Doları'na kadar desteklenebilecek.
Destek kapsamına alınan markalı ürünler için destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda-endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı-şef giderlerinin yarısı da yıllık 200.000 ABD Doları'na kadar destek alabilecek.
Turquality kapsamındaki desteklerden 5 (beş) yıl yararlandırılan şirketlerle ilgili olarak yapılacak performans değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği belirlenen şirketlerin destek süresi, normal süresine ilaveten 5 yıl daha desteklenebilecek.
Tebliğ kapsamında destek unsurlarındaki yenilikleri ana hatlarıyla bu şekilde belirtmeye çalıştık. İlgilenen ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler için tebliğin 16 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtelim. Elbette ki bu teşvik unsurlarından yararlanan kuruluş ile şirketlerden desteği etkin kullanmadığı veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediği tespit edilenler her aşamada destek kapsamından çıkarılabilecektir.

Osman Arıoğlu - Bugün Gazetesi

2011 Patent Günleri Hacettepe Üniversitesi'nde Başladı

Türk Patent Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Teknokent AŞ arasında işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan 2011 Patent Günleri etkinliği, Hacettepe 1. Ar-Ge Binası Konferans Salonu'nda başladı. Bilgilendirme semineri ve patent uzmanları tarafından birebir danışmanlık hizmetlerinden oluşan Patent Günleri etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yenilikçiliği, üretkenliği ve yaratıcılığı teşvik etmek, sınai mülkiyet
hakları konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, ulusal inovasyon sistemini güçlendirmek ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla 2008 yılından bu yana etkinliğin farklı illerde düzenlendiğini, bu yıl ise Ankara'da gerçekleştirdiklerini ifade etti. Patent araştırması yapılmadan bilimsel projelerin desteklenmemesi gerektiğine dikkat çeken Asan, patent günleri programının gerçekleştirilmesine katkı veren Hacettepe Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Uğur Erdener ise, temel amacın patent süreci konusunda gerek akademisyenleri gerek öğrencileri bilgilendirmek olduğunu ifade ederek, üniversitelerin sürece katılımını teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.
Türk Patent Enstitüsü hakkında tanıtım filmi gösteriminin ardından patent, faydalı model, marka ve tasarımıyla ilgili Ankara'da en fazla başvuru yapan kişi/firmalara plaket verildi. Türk Patent Enstitüsü Başkanı en fazla başvuru yapanlara plaket verdi.

Marka Tescilinde Dikkat Edilecek Konular

1) Muhakkak uzman bir kişi ya da kuruluştan destek alın.
2) Tescili yapılacak mal ya da hizmetin doğru sınıfının tespit edilmesi gerekmektedir. Mal ya da hizmetler, Türk Patent Enstitüsü tarafından, malın ya da hizmetin sınıfına göre tescil edilmektedir. Bu amaçla, mal ve hizmetler 45 sınıfa ayrılmıştır. Eğer sınıflandırma doğru yapılmazsa, yapılan işlemin bir koruma sağlaması mümkün değildir. Yapı malzemeleri üreten bir firmanın markasını, kimyasal ürünler sınıftan tescil ettirmesi halinde yapılan işlem boşa gidecektir.
3) Tescil ettirmek istediğiniz ibarenin, daha önceden aynı sınıftan aynısının veya benzerinin tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış olup olmadığına dikkat edin. Eğer daha önce aynı ibarenin başvurusu veya tescili yapılmış ise, Türk Patent Enstitüsü uzmanı tarafından başvurunuz reddedilecektir. Eğer benzer bir başvuruda bulunursanız, bu sefer uzman tarafından reddedilmezse, önceki başvuru ya da tescilli marka sahipleri, müracaatınıza itiraz ederek, işleminizi iptal ettirebilirler. Tüm bunlarda zaman, emek ve para kaybıdır.

Marka ve Patent Nedir?

        Marka ve patent kavramları çoğu zaman birbirine karıştırılır. Hatalı olarak kullanılır. Bu yazıda marka ile patent kavramları arasındaki farkı ve markanın ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çogaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir.
       Patent ise, yenilik içeren, sanayide kullanılabilen bir buluştur. Patent konusu bir isim, sayı, harf ya da şekil değildir. Patentin zorunlu olarak teknolojik ya da bilimsel bir yanı olmalıdır.  Bir şeyi var olan halinden daha ucuza mal eden bir makina için patent alınır.
      Şimdi tüm bu anlattıklarımızı bir örnekle açıklayalım; Varsay Teksil Ltd.Şti. tekstil makinaları alanında faaliyette bulunan bir şirkettir. Şirket yapmış olduğu ar-ge yatırımları sonucu, 1 m2 kumaşı daha hızlı dokuyan ve maliyetini eskiye göre yarıya indiren bir dokuma makinası yapmıştır. Şirket bu makinayı hızlı dokur kelimelerinin kısaltılmasından oluşan "hızdok" ismiyle piyasaya sürmek istemektedir.
      Burada, geliştirilen tekstil makinasının özelliklerinin koruma altına alınması için patent tescil işleminin ve "hızdok" kelimesinin marka olarak korunması için de marka tescil işleminin yapılması gerekmektedir. 

Kimler marka veya patent vekili olabilirler?

5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 30. maddesine göre;
Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler aşağıda nitelikleri belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek kişi olan vekillerin aşağıdaki vasıflara sahip olması şarttır.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Fiil ehliyetine sahip bulunmak,
 • Türkiye'de ikamet etmek,
 • Yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamak,
 • En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
 • Enstitü tarafından, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan Vekillik Yeterlik Sınavı'nda başarılı olmak,
 • Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda, mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olmak.

Tüzel kişi olan vekillerin, vekil vasıflarına haiz, gerçek kişiler tarafından temsil edilmeleri şarttır. Vekillik Yeterlik Sınavı, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı iki yılda bir yapılır. Hem patent hem de marka vekilliği yapabilmek için her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur.Patent vekilleri ve marka vekilleri, Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak sicillere kayıt edilir. Vekiller bu kanun ve diğer sınai haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eder, danışmanlık yapar ve sınai hakların korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yürütürler. Vekiller, Enstitü nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlüdür. Vekiller hakkında Borçlar Kanunu'nun vekalet ile ilgili hükümleri uygulanır.

Patent ve Marka Vekilleri Sınavı

Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olacak patent ve marka vekilleri sınavı Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca belirlenecek tarihte iki yılda bir yapılır. Vekillik sınavını kazanmış; ancak vekillik yapmak istemeyenler (vekillik sınavını kazanmış olmalarından ötürü) kazanılmış hakları saklı olduğundan istedikleri zaman vekillik sicil kaydını yaptırabilirler.

Adaylarda Aranan Nitelikler

 • Patent ve marka vekilliği sınavına başvuracak adayların,aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Türkiye'de ikamet etmek,
 • Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak,
 • En az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olmak.

Başvuruda İstenecek Belgeler

Sınava başvuracak adaylardan istenen belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve diğer hususlar Enstitü tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirtilir.

Sınavın Duyurulması

Sınava katılma koşulları, sınav başvuru ücreti, sınav konuları, son başvuru tarihi ve başvuru yeri, sınavın başlama tarihinden en az iki ay önce Resmi Gazete ile en az bir kez ilan edilir.Bunun yanı sıra Türk Patent Enstitüsü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na yapılacak sınavla ilgili yazılı başvurular da sınav tarihinin Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine müteakiben yazılı olarak cevaplandırılır. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü'nün web sayfasında da yayımlanır.Başvuru ve kayıt süresinin, sınavın başlama tarihinden en az on gün önce tamamlanacak şekilde tesbiti esastır. Başvuruda İstenecek Belgeler Sınava katılmak isteyen adaylar; başvuru dilekçeleri ile başvuruda istenen belgeleri,ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, gösterilen adrese teslim etmek zorundadırlar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 • Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği,
 • İkametgah belgesi,
 • En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğini kabul eden belgenin aslı veya noter onaylı sureti).
 • Savcılıktan alınmış sabıka kaydı,
 • Özgeçmiş,
 • Dört adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Fiil ehliyetine sahip olduğuna dair sağlık raporu,
 • Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı.


Komisyon, sınava kabul edilecek adaylar için fotoğraflı sınava giriş belgesi düzenler. Sınav giriş belgeleri adaylara gönderilir.

Patent marka vekilliği sınavı iki senede bir yapılmaktadır. Sınav yapılmadan önce web sitemizde duyurusu yapılacak ayrıca duyuru e-bülten üyelerine de gönderilecektir. Web sitemizin ana sayfasından e- bültenimize üye olduğunuz taktirde duyuruları e postanızdan takip edebilirsiniz.

Sınavın Şekli ve Konular

Sınav, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı olmak üzere iki yılda bir yazılı olarak yapılır.Sınavda, sınai mülkiyet ile ilgili olan sınai mülkiyet konularını kapsayan uluslararası anlaşmalar, sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalara ilişkin sorular sorulur.Sınavla ilgili dokümanlar, Enformasyon ve Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir. Ayrıca, adaylardan sınai mülkiyetle ilgili bir konuda kompozisyon yazmaları istenir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav sonuçları, sınav kurulları tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. En az 70 puan alan aday, vekillik yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Sınav sonucunda başarılı olan adaylar,sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Enstitü tarafından açıklanır.

Türkiye'deki marka vekillerinin ve çalıştıkları şirketlerin tam listesi


Marka başvurunuzu yaparken, vekil tayin ettiğiniz kişinin aşağıdaki listede yer almış olmasına özellikle dikkat edin. Ehil olmayan kişilere güvenmeyin.

ABDULKADİR ERKEK

Küçük İhsaniye Mah. Hazım Uluşahin İş Merkezi A Blok Kat:4/410 Selçuklu/ KONYA
(0-332-2352869)
(0-332-2366878)
ABDULLAH FETHİ KÜÇÜKTEPE

(DEPA DEĞER PATENT MARKA FİKRİ VE SINAİ MÜLK. HAK. DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. )
1202/2 SOKAK NO :31 K :5 /507 GIDA İŞ MRK. GIDA ÇARŞISI -YENİŞEHİR/ İZMİR
(0-232-458 77 50)
(0-232-458 77 11)
ABDULMUTTALİP AKKAŞ

ÇINARLIMAH.İNÖNÜ CAD. CEYLANOĞLU İŞH. K:5 / 20 SEYHAN / ADANA
(0-322-363 67 66)
(0-322-363 67 65)
ABDURRAHİM AYAZ

(İSTANBUL PATENT MARKA VE DAN. LTD. ŞTİ. )
Büyükdere Cad. Plaza 33 No:33 K:7 D:15-16 Şişli/ İSTANBUL
(0-212-241 72 72)
(0-212-2417026)
ABDURRAHMAN TANER PARLAKGÖZ

(ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. )
ATATÜRK BULVARI 199- A/5 KAVAKLIDERE/ ANKARA
(0-312-4664871)
(0-312-4664872)
ABDURRAHMAN TAŞÇI

MERKEZ EFENDİ MAH. MEVLANA CAD. GÜNEY YAN YOL SOK. NO:98 SEDEFTEPE EVLERİ D:1 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL
(0-212-6647654)
(0-212-6790752)
ABDÜLKADİR ÖZ

FATİH MAH. 35 NOLU SOK. PINAR APT. D:9 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP
(0-342-3219375)
(0-342-3219374)
ADEM BAŞTÜRK

SAKARYA MAHALLESİ ULU CADDESİ SEZEN SOK. NO:9 K:1-2-3-4 OSMAGAZİ / BURSA
(0-224-252 52 35)
(0-224-251 99 37)
ADEM KAZAN

(GALATA PATENT SINAİ MÜLKİYET HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. )
ATAKÖY 9-10. KISIM A6-BLOK K:1 D:83 BAKIRKÖY/ İSTANBUL
(0-212-5609070)
(0-212-5037230)
ADEM UMUR

(UMUR PATENT VE MARKA DAN.HİZM.TİC. LTD. ŞTİ. )
KARTALTEPE MAH. ALPAY İZER SOK. ÖZLEM APT. NO:11/13 BAKIRKÖY/ İSTANBUL
(0-212 571 43 73)
(0-212-571 49 31)
ADİL CİNOĞLU

HANIMELİ SOK. AYDINLAR APT. NO:24/20 SIHHIYE/ ANKARA
(0-312-2308338)
0-312-2308339)
ADNAN ERCAN

(ETA PATENT MÜŞAVİRLİK HİZM. LTD.ŞTİ. )
Adakale Sok. Işık Apt. 22/20 Kızılay/ ANKARA
(0-312-4356549)
(0-312-4358539)
ADNAN PEHLİVANLI

Fevzi Çakmak 2 Sok. No:38/20 Kızılay/ ANKARA
(0-312-2293775)
(0-312-2316042)
AHMET ATALAY

TEVFİK ERDÖNMEZ SOK. DİKER APT. NO:26 KAT:1 D:4 ESENTEPE- ŞİŞLİ/ İSTANBUL
(0-212-2741106)
(0-212-2741108)
AHMET ATEŞ

(OSMANLI PROJE BELGELENDİRME, PATENT VE LABORATUAR HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. )
YENİŞEHİR MAH. 238. SOK. NO:3/B (YENİŞEHİR KARAKOLU CİVARI) ŞANLIURFA
(0-414-3153815)
(0-414-3161181)
AHMET BAŞALAN
(BAŞALAN PATENT VE TRADE MARK SINAİ MÜLKİYET HİZM. MÜŞ. LTD. ŞTİ ) Giz 2000 Plaza Ayazağa Yolu No:7 Kat:12 Maslak / İSTANBUL (0-212-2906272)
(0-212-2906270)
AHMET BAYRAM
(PAMAR PATENT MARKA HİZM. VE KAL YÖN. SİS. EĞT. DAN. LTD. ŞTİ ) 1469 SOKAK NO :128 K :3 D :3 ALSANCAK / İZMİR (0-232-4440520)
(0-232-4652755)
AHMET GÖKHAN MUTLU NECATİBEY CAD. BALIKÇIOĞLU İŞ MER. NO :4 / 92 SIHHİYE/ ANKARA (0-312-231 93 93)
(0-312-231 29 29)
AHMET GÜNDÜZ
(PENDİK PATENT VE DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) BATI MAH. CAVİTPAŞA SOK. NO:15/3 PENDİK/ İSTANBUL (0-216-4915637)
(0-216-4911437)
AHMET ÖZTÜRK
(A.R.C. GROUP DAN. KOZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) HASHOCA MAH. 10. SOK. NO:27/5 AKHİSAR/ MANİSA (0-236-4142124)
AHMET RAŞİT YAŞAR

(TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB. A.Ş. ) İş Kuleleri Kule-3 Kat:21.22.23 4. LEVENT/ İSTANBUL
AHMET SAMİ SİVRİ

(SİVRİ PATENT LTD. ŞTİ. ) TURGUT ÖZAL CAD. (MİLLET CAD) KARAGÜL İŞ MRK. NO:84 K:4 D:213 FINDIKZADE- FATİH/ İSTANBUL (0-212-6215353)
(0-212-6219578)
AHMET UYAR
((DENİZ KARAHÜSEYİN) ) ÇAKMAK MAH. SAATÇİ SOK. 22/6 ÜMRANİYE/ İSTANBUL (0-216-4152801)
(0-216-4154745)
AHMET YÜCEKAYA
(DETAY PATENT OFİSİ VE DAN. LTD. ŞTİ. ) MİTHATPAŞA CAD. NO:10/9 P.K. :06420 YENİŞEHİR- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4344400)
(0-312-4344404)
AKIN KANBİR DOĞU MAH. IHLAMUR SOK. NO:28/11 PENDİK/ İSTANBUL (0-216-3546043)
(0-216-4834480)
AKSU TEKE (DAĞCI) MÜEYYETZADE MAH. KEMERALTI CAD. ADIYAMAN HAN NO:28/14 KARAKÖY/ İSTANBUL (0-212-245 71 18)
(0212-245 71 19)
ALEV YAVUZCAN ACIBADEM CAD. NO:179 ÇAKMAK APT. D:8 ACIBADEM- ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-212-2455820)
(0-212-2455821)
ALİ ANIL YALÇINKAYA
((TUNÇ KARAMUSTAFAOĞLU) ) FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. POYRAZ SOK. CEM-KES URAS İŞ MER. NO :2 K :2 D :5 / A HASANPAŞA - KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-450 21 79)
(0-216-330 90 85)
ALİ BARAN ÖZTÜRK Halaskargazi Cad. Oral Apt. 107/1 Kat:4 Harbiye 80230 Şişli/ İSTANBUL (0-212-2471901)
(0-212-2333919)
ALİ ÇAVUŞOĞLU
(ADRES PATENT MARKA VE FİKRİ HAKLAR LTD. ŞTİ. ) Büyükdere Cad. No:62 Lale İşhanı K:1 Mecidiyeköy/ İSTANBUL (0-212-3478989)
(0-212-3564181)
ALİ FUAT ÖZBAKIR ÜÇGEN MAH. ANAFARTALAR CAD. SARAÇOĞLU İŞ MRK. A BLOK K:6 D:84 MRK. ANTALYA (0-242-2473840)
(0-242-2440479)
ALİ HİKMET AKILLI
(SEMELE LİSANSLAMA YAYIN MARKA PATENT MÜŞ. LTD. ŞTİ. ) HANIMELİ SOK. NO:35/8 SIHHİYE/ ANKARA (0-312-2327046)
(0-312-2327037)
ALİ İHSAN KILINÇER
(ÇUKUROVA PATENT VE SINAİ MÜLKİYET HAK. DAN. BİL. SİS. TEM. İNŞ. YEMEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) CAMİ ŞERİF MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. ANADOLU HAYAT BİNASI NO:411 KAT:4 MERSIN (0-324-2387855)
(0-324-2387547)
ALİ KARA Osmaniye Mah. Fabrikalar Cad. İlker Sitesi A-Blok D:1 Bakırköy/ İSTANBUL (0-212-6605463)
(0-212-6605492)
ALİ RIZA TORUN
(GÜNEY PATENT MARKA DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) İNCİLİPINAR MAH. NAİL BİLEN CAD. UĞUR PLAZA K:11 NO:1107 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP (0-342-3230075)
(0-342-3230076)
ALİ RIZA UCA Hanımeli Sokak No:13/16 Sıhhıye/ ANKARA (0-312-2296835)
(0-312-2296836)
ALİ SELVİ
(ANADOLU PATENT MARKA VE MÜŞ. HİZM. A.Ş. ) BABALIK MAH. DEMİRCİ İŞ MERKEZİ B BLOK KAT:6/605 KONYA (0-332-2377181)
(0-332-2367550)
ALİ YÜKSEL
(ADRES PATENT MARKA VE FİKRİ HAKLAR LTD. ŞTİ. ) Büyükdere Cad. No:62 Lale İşhanı K:1 Mecidiyeköy/ İSTANBUL (0-212-3478989)
(0-212-3564181)
ALPARSLAN DELİCEOĞLU YENİBOSNA 29 EKİM CAD. KUYUMCUKENT NO:1 1. PLAZA K:7/1 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL (0-212-6031010)
(0-212-6031013)
ALPER ÖNER FEVZİ PAŞA CADDESİ MÜTERCİM ASIM SOKAK NO.14/4 FATİH/ İSTANBUL (0-212-534 95 14)
(0-212-5349473)
APTİ YALTIRIK SAĞLIK SOK. NO:46/14 YENİŞEHİR/ ANKARA (0-312-4351705)
(0-312-4355509)
ARDA AKINCI 1362 SOKAK NO:30/201 ÇANKAYA/ İZMİR (0-232-4897946)
(0-232-4833453)
ARIFE YATAK
(FARMAPATENT LİMİTED ŞİRKETİ. ) GMK. Bulvarı No: 42/5 Maltepe/ ANKARA (0-312-2298928)
(0-312-2312292)
ARİF ÇAY
(PAVEMA PATENT VE MARKA HİZM. LTD. ŞTİ. ) MECİDİYEKÖY MAH. 2. TAŞOCAĞI CAD. OĞUZ SOK. MÜRVET İŞ MRK. NO:3 D:19 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2124212)
(0-212-2726000)
ARİF SİNAN ÜNLÜ BAĞDAT CAD. TÜZÜN APT. NO :73 / 8 FENERYOLU KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-449 41 95)
(0-216-449 41 96)
ARİFE DİLEK ANKARALI 846 Sok. 1. Beyler İşhanı No:45/109 Konak/ İZMİR (0-232-4839123)
(0-232-4847306)
ARZU AKALIN ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. NO:30 D:11 ZİNCİRLİKUYU/ İSTANBUL (0-212-2160665)
(0-212-2163970)
ARZU ÇELEBİ
(GLOPA GLOBAL PATENT SİGORTA ARACI. VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ. ) Gençlik Cad.No:97/7 06570 ANITTEPE ANKARA (0-312-2319486)
(0-312-2315839)
ARZUM SUNUCU 848 SOKAK NO:90 D:405 AZİZHAN KONAK/ İZMİR (0-232-3391714)

ASIM OKAT ALİ PAŞA MAH. FUAT PAŞA CAD. ORDUEVİ KARŞISI LEVENT APT. B BLOK D:2 KÜTAHYA (0-274-2236652)

(0-274-2236752)
ASLI ÇETİN TURPÇU ÇINARLI MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BLV. KAYAHAN APT. K:7 D:28 SEYHAN/ ADANA (0-322-4583325)
(0-322-4583303)
ASLI GENÇ MEŞRUTİYET CAD. 54/1 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4331723)
(0-312-4331723)
ASLI KARATAŞ
(ÖZALP MARKA TANITIM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) OSMANİYE MAH. KİREÇ OCAĞI YOLU SOK. MÜJDE APT. NO:3 D:6 BAKIRKÖY/ İSTANBUL (0-212-5436099)
(0-212-5438778)
ASLI ŞERİFE BEŞEN
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
ASLI TIRPANMAN (KORAY) ÜÇEVLER MAH. ÜÇEVLER CAD. ÇAKILKENT SİTESİ NO :10 C / 7 NİLÜFER/ BURSA (0-224-4416752)

AŞIR ALTUĞ Ataç Sokak 34/2 Kızılay/ ANKARA (0-312-4336845)

(0-312-4313750)
ATİLLA BASRİ TÜRKEŞİ
(GÖRÜŞ PATENT MARKA VE TASARIM TİC. LTD. ŞTİ. ) BÜYÜKESAT MAH. UĞUR MUMCU CAD. UĞUR MUMCU' NUN SOK. NO:54 D:7 G.O.P.- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4460888)
(0-312-4460818)
AYÇA BOZAN
(AKSAN DANIŞMANLIK A.Ş. ) MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO:39 SALIPAZARI- BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2498383)
(0-212-2498317)
AYDIN BUĞRA İLTER 1443 SOK. NO :157 D :3 ALSANCAK/ İZMİR (0-232-464 75 76)
(0-232-464 75 66)
AYDOĞAN KORU Necatibey Cad.No:53/6 KIZILAY/ ÇANKAYA ANKARA (0-312-2316660)
(0-312-2310479)
AYFER BERKKAM
(BERKKAM PATENT DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) KEKLİK PINARI MAH. DİKMEN CAD. NO:420/22 DİKMEN/ ANKARA (0-312-4761889)
(0-312-4685539)
AYKUT ÖZDEMİR NENEHATUN CAD. 14/15 GAZİOSMANPAŞA/ ANKARA (0-312-4470724)
(0-312-4470724)
AYLA OKTAR Cumhuriyet Cad. No:30/A Kat:3 Dai:5 Harbiye/ İSTANBUL (0-212-3439045)
(0-212-3439046)
AYLİN GÜVEN Gaziler Cad. No:353/2 Sezginler 1 İş Merkezi Kat:4 Daire:404 Yenişehir/ İZMİR (0-232-4595583)
(0-232-4584505)
AYLİN TARLAN VALİ KONAĞI CAD. ALP PALAS NO:123/1 NİŞANTAŞI/ İSTANBUL (0-212-3430863)
(0-212-3430864)
AYNUR AKÇAOT
(YÖN PATENT VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) İNÖNÜ CAD. SÜMKO SİTESİ A-6 BLOK k :4 d :9 KOZYATAĞI KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-410 52 52)
(0-216-410 52 26)
AYSUN GÜL FETİH TEPE MAH. AKTAŞ ARALIĞI NO:8 D:1 OKMEYDANI- BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2383383)
(0-212-2383383)
AYSUN KAYA MURATPAŞA MAH. MİLLET CAD. NO:38/42 ÇEKİRDEKÇİ İŞ MRK. HASEKİ/ İSTANBUL (0-212-5348825)
(0-212-5348845)
AYSUN ÖZTÜRK
(KADEM KALİTE ARAŞ. DAN. EĞT. İNŞ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) Ziyabey Cad. 6. Sok. No:8/1 Balgat/ ANKARA (0-312-2849400)
(0-312-2864477)
AYŞE BANU TANYAŞ AYŞEÇAVUŞ CAD. ÇAMLI SOK. NO:21/3 SUADİYE- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-4632925)
(0-216-4632926)
AYŞE DENİZ BAŞAK
(YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Tunus Cad. 85/3-4 Kavaklıdere- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4683504)
(0-312-4685539)
AYŞE DENİZ BAŞAK
(YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Tunus Cad. 85/3-4 Kavaklıdere- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4683504)
(0-312-4685539)
AYŞE DİLEK ERGÜLER
(ANTALYA MARKA PATENT TESCİL VE DAN. HİZ. YAYINCILIK VE TİC. LTD. ŞTİ. ) Gülük Cad. 30/2 ANTALYA (0-242-242 28 88)
(0 242 2442931)
AYŞE ELVAN EROL 1378 Sok. No:4 / 1 Kordon İşhanı K :1 D :104 Alsancak/ İZMİR (0-232-4649872)
(0-232-4649950)
AYŞE NACAR YILMAZ TUNUS CAD. NO::49/9 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4679709)
(0-312-4679721)
AYŞE ÖZKAN TESELLİ HÜSREV GEREDE CAD. ÖMER RÜŞTÜ PAŞA SOK. NO:12/1 TEŞVİKİYE BEŞİKTAŞ / İSTANBUL (0-212-3276940)
(0-212-3276943)
AYŞE ÜNAL ERSÖNMEZ
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
AYŞE YEŞİM MUSABALLI BAĞDAT CAD. YOLAÇ PLAZA NO:36/402 KIZILTOPRAK- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3478247)
(0-216-3478102)
AYŞE YETKİN
(DERİN MARKA PATENT DAN. VE EĞT. HİZM. LTD. ŞTİ. ) SEYFİ DEMİRSOY MAH. FİKİR SOK. NO:2/3 ALTINDAĞ/ ANKARA (0-312-2850816)
(0-312-2850816)
AYŞEGÜL GÜLTEKİN REYHAN MAH. HAŞİM İŞCAN CAD. AYTI PLAZA K:3 D:54 OSMANGAZİ/ BURSA (0-224-2220204)
(0-224-2220205)
AYŞEGÜL ORUÇ YUKARI DUDULLU MAH. ŞENEL CAD. NO.79 A-4 BLOK DAİRE:37 ÜMRANİYE/ İSTANBUL (0-216-3134636)
(0-216-3134736)
AYŞEGÜL SEDA İNAL
(ARES DAN. DIŞ TİC. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ. ) Menekşe Sok. Balkanoğlu İşhanı No:7/104 Kızılay/ ANKARA (0-312-4187426)
(0-312-4187429)
AYŞEGÜL ŞENARSLAN
(EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ ) Merkez Mah. Kocamansur Sok. No:98 K:5 D:10 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0 312 447 2060)

AYŞEGÜL TAŞCI

((DİLEK BAHADIR) ) FEVZİ ÇAKMAK MAH. ADANA ÇEVRE YOLU KOYUNCULAR KIA PLAZA 31/A KARATAY/ KONYA (0-332-3420818)
(0-332-3420903)
AYŞEGÜL USLU
(ALFA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. ) Ağaçırağı Sokak 7-9 Pamir Apt. No:3 Gümüşsuyu 80090/ İSTANBUL (0-212-2933242)
(0-212-2445121)
AYŞEGÜL YALÇIN ERİŞ
(BİLEŞİM MARKA PATENT FİKRİ HAK. HİZM. LTD. ŞTİ. ) Perpa Ticaret Mrk. B Blok K:12 No:2071 Okmeydanı/ İSTANBUL (0-212-2225286)
(0-212-2225288)
AYŞEN ELİF LOKUM 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. Tankaya Apt. No:14/13 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2963960)
(0-212-2913938)
AYŞEN MERİH ACAR TURGUTLU SOK. 22/10 G.O.P- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4471580)
(0-312-4471586)
AYŞIN AKYARLI SAVATLI KURTULUŞ MAH. ZİYA PAŞA BLV. NO:9 NAKİPOĞLU APT. K:1 D:2 SEYHAN/ ADANA (0-322-4020035)
(0-322-4020034)
AYZIT ELİF EKEN MİTHATPAŞA CAD. DURUKAN APT. NO:8/25 SIHHİYE/ ANKARA (0-312-433 43 46)
AZİZ ASLAN DİŞBUDAK İŞ MRK. K:3 NO:6 AFYON (0-272-2133461)
(0-272-2132775)
AZİZ SABRİ ESEN OSMANAĞA MAH. SÜLEYMANPAŞA SOK. NO:76 UĞUR APT. B BLOK K:2 D:14 KADIKÖY/ İSTANBUL (216-3469092)
(0-216-3469860)
BAHA BAYRAMOĞLU
(BAYRAMOĞLU PATENT SINAİ MÜLKİYET HİZMETLERİ VE İNŞ. LTD. ŞTİ. ) YEŞİLOVA MAH. E-5 YAN YOL ÜZERİ ÇAY SOK. NO :10 D :7 CENNET KÜÇÜKÇEKMECE/ İSTANBUL (0-212-426 36 26)
(0-212-426 95 07)
BAHRİ BAHAR KEÇİHATUN MAH. İNAN İŞ HANI NO:5/316 FATİH/ İSTANBUL (0-212-6327295)
(0-212-6327344)
BAKİ TUNA YAZİCİ ŞEHİT MUHTAR MAH. ÖĞÜT SOK. ÇAĞATAY İŞHANI NO:2/55 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2459846)

BANU BAYIKER DELİKLİTAŞ MAH. HAMAM YOLU CAD. ÇINAR APT. NO:61/2 ESKİŞEHİR (0-222-2211561)


BANU GAMBOA SALAZAR SÜTLÜCE MAH. DAMAR SOK. NO :21 / 4 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-255 77 06)

(0-212-255 77 12)
BAŞAK PURUT YAPI KREDİ PLAZA B BLOK NO:26/A LEVENT/ İSTANBUL (0-212-2848440)
(0-212-2447615)
BEGÜM MERVE BAHADIR TABAKLAR MAH. İ.BAYSAL CAD. NO :17 / 1 MERKEZ/ BOLU (0-374-2176869)
(0-374-2176869)
BEKTAŞ DİVRİK
(UZMAN MARKA PATENT VE DAN. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. ) Yenibosna Zafer Mah. İpek Sok. No:7 A-Blok D:15 Bahçelievler/ İSTANBUL (0-212-4511649)
(0-212-6392721)
BELGİN SAĞDIÇ
(YETKİN MÜMESSİLLİK VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ. ) KONUR SOK. NO:69/8 BAKANLIKLAR/ ANKARA (0-312-4253725)
(0-312-4256425)
BENGİ TONBUL EVLİYA ÇELEBİ MAH. MEŞRUTİYET CAD. MÜSTÜNDAĞ İŞ MER. NO :92 / 1 ŞİŞHANE BEYOĞLU / İSTANBUL (0-212-249 33 60)
(0-212-249 33 70)
BERKEM ERTEM TUNALI HİLMİ CAD. NO: 50/17 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4196089)
(0-312-4196088)
BERRİN KALENDERLİ
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
BİGEN MUTLU Ataç 1. Sokak No:31/25 Yenişehir/ ANKARA (0-312-4341429)
(0-312-4341472)
BİHTER TEZCAN HASANPAŞA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. GÜRAN APT. NO:23/1 K:2 D:9 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-7001325)
(0-216-7001381)
BİLGE TAŞKARA
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
BİRANT ESİNOĞLU
(MARMARA MARKA TASARIM KALİTE VE PATENT OFİSİ LTD. ŞTİ. ) BARIŞ MAH. İZMİR YOLU SEDİR SOK. NO:212 D:2 NİLÜFER/ BURSA (0-224-4437050)

BORA AKTÜRK

(TALŞIK YILMAZ AKTÜRK DAN. LTD. ŞTİ. ) TOROS MAH. ATATÜRK BLV. 807 SOK. AKİF AVCI SİT. NO:88/7 KONYAALTI/ ANTALYA (0-242-2282624)
(0-242-2284145)
BORA EGEMEN PEKER İZMİR CAD. NO :20 / 25 KIZILAY/ ANKARA (0-312-418 81 86)
(0-312-418 39 08)
BORA GÜRKAN İstiklal Cad.Terkos Çıkmazı Terkos İşhanı No:316/205 Beyoğlu/ İSTANBUL (0-212-2933588)
(-0212-2452356)
BUĞRA BÜYÜKEREN
(MARKADAŞ PATENT FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DAN. TİC LTD. ŞTİ. ) ÇEKİRGE MAH. ÇEKİRGE CAD. KÜLTÜRPARK KARŞISI ERSOP APT. NO:33/A OSMANGAZİ/ BURSA (0-224-233 07 07)
(0-224-233 07 03)
BURAK YÜCEEL
(ANADOLU MÜH. MÜŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ) Mebusevleri Anıt Cad. No:8/13 MEBUSEVLERİ TANDOĞAN/ ANKARA (0-312-2127320)
(0-312-2127344)
BURCU ALBAYRAK TEPEKULE İŞ MRK. ANADOLU CAD. NO:40/201 BAYRAKLI/ İZMİR (0-232-4617075)
(0-232-4617076)
BURCU ASLAN VALİ KONAĞI CAD. ŞAİR NİGAR SOK. NO :6 K :4 D :22 NİŞANTAŞI/ İSTANBUL (0-212 240 71 45)
(0-212-240 71 47)
BURCU EYLEM GÖZTEPE
(ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. ) ATATÜRK BULVARI 199- A/5 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4664871)
(0-312-4664872)
BURÇİN BAŞOĞLU ARSLAN
(GRUP OFİS MARKA VE PATENT AJANLIĞI MÜŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ. ) ATATÜRK BULVARI NO:211/11 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4685000)
(0-312-4684455)
BURÇİN ELMASTAŞI
(MARPATAŞ PATENT BÜROSU LTD. ŞTİ. ) AŞAĞI ÖVEÇLER 2. CAD. 103. SOK. NO:8/13-16 DİKMEN/ ANKARA (0-312-4800058)
(0-312-4800078)
BURÇİN ERKANGİL SAHİBATA MAH. ALAADDİN CAD. SARAY İŞ HANI KAT:2 NO:302 MERAM/ KONYA (0-332-3531683)
(0-332-3531683)
BURHANETTİN SEVENCAN KIZILIRMAK MAH. 1450. SOK.ULUSOY PLAZA NO :9 / 20 ÇUKURAMBAR ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-287 10 85)
(0-312-287 10 98)
BÜKRE TOLONAY OTURGAN
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
BÜLENT GAZİ ATUĞ
(İSTANBUL PATENT OFİSİ FİKRİ VE SINAİ MÜLK. HAK.HİZ VE DN.L.ŞTİ ) Hacettepe Teknokent, 3. Ar-Ge Binası, Ofis No :19 Beytepe Çankaya/ ANKARA (0-312-227 00 44)
(0-312-227 00 44)
BÜLENT GÖKÇEN
(GÖKÇEN FİKRİ SINAİ HAKLAR DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ) Rumeli Cad. No:78 D:4-A Nişantaşı- ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2349009)
(0-212-2349008)
BÜLENT KAPTAN 1376 SOKAK NO:1 A BLOK K:5/52 BORAN PLAZA YENİŞEHİR/ İZMİR (0-232-4491844)
(0-232-4492337)
CAFER CANBAZ
(DÜNYA PATENT MARKA VE DAN. LTD. ŞTİ. ) NİŞANTAŞI MAH. DR. HULUSİ BAYBAL CAD. KATRA İŞ MRK. KAT:5/503 SELÇUKLU/ KONYA (0-332-2383441)
(0-332-2357001)
CAHİT CEVAT BULUT FEVZİ ÇAKMAK MAH. FATİH CAD. YUNUS SOK. NO:8 AÇELYA APT. D:2 YENİBUSNA/ İSTANBUL (0-212-5030910)
(0-212-5030990)
CAHİT SULUK
(İDEA MARKA PATENT EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ. ) ANITTEPE SİTESİ NADİDE SOK. NO:12 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2227888)
(0-212-2227891)
CANAN YIRGIN YILMAZ MİLLET CAD. LÜTUFPAŞA SOK. HACIBEY İŞHANI NO:54 K:5 D:39 FINDIKZADE FATİH/ FATİH İSTANBUL (0-212-5237841)
(0-212-5237851)
CANSER ÖZALP HACIİLYAS MAH. TEZCAN SOK. ARSLANTAŞ İŞHANI K:8 NO:62 BURSA (0-224-2517860)

CELALETTİN ŞANLI

(KORU DANIŞMANLIK REK.MAT.İTH.İHR VE TİC.LTD.ŞTİ. ) G.M.K.Bulvarı Akıncılar Sk.No:1/8 MALTEPE ANKARA (0-312-2313184)
(0-312-2322979)
CEMAL DOĞAN
(DENGE PATENT OFİSİ VE DAN. LTD.ŞTİ. ) Tunalı Hilmi Cad. Talip Apt. No:67/1 Kavaklıdere/ ANKARA (0-312-4282112)
(0-312-4282120)
CENK SEVİNÇ
(GRUP OFİS MARKA VE PATENT AJANLIĞI MÜŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ. ) ATATÜRK BULVARI NO:211/11 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4685000)
(0-312-4684455)
CEYDA BÜYÜKORAL
(ERDEM - ERDEM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) VALİ KONAĞI CAD. BAŞARAN APT. NO:33/3 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2917383)
(0-212-2917382)
CEYDA ÖZGÜNAY
(4M DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ. ) ETİ MAH. BİRECİK SOK. GAZİ İŞ MRK. NO:1/13 K:2 MALTEPE/ ANKARA (0-312-5505050)
(0-312-5505055)
CEYLİN BEYLİ BARBAROS BUL. KONAK APRT. NO :62 / 10 K :3 BALMUMCU BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (0-212-347 18 65)
(0-212-347 18 41)
CİHANGİR FADIL ÜNAL NİŞANTAŞI RUMELİ CADDESİ MERİÇ APT. NO:21-23 KAT:5 NİŞANTAŞI/ İSTANBUL (0-212-234 11 81)
(0-212-2339521)
COŞKUN COŞAR MAHMUT BEY YOLU SAKARYA ÇIKMAZI GÜL İŞ MRK. NO:1/13 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL (0-212-6392828)
(0-212-6392828)
ÇAĞDAŞ AKINCI Gaziosmanpaşa Bulv. No:4-A Şevketbey Apt. D:3 Pasaport Konak/ İZMİR (0-232-4414707)
(0-232-4412327)
ÇELİK ERDOĞAN
(DENEYİM PATENT VE MARKA HİZM. LTD. ŞTİ. ) SELAHATTİN PINAR CAD. YAŞARBEY SOK. AKYAZICI APT. NO:10/A K:1 D:1 MECİDİYEKÖY- ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-3560356)
(0-212-3560359)
ÇEMEN KARABAĞ
(ALFA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. ) Ağaçırağı Sokak 7-9 Pamir Apt. No:3 Gümüşsuyu 80090/ İSTANBUL (0-212-2933242)
(0-212-2445121)
ÇETİN YÜKSEL Tünel Meydanı Tünel Geçit İş Hanı B Blok No:4/417 Beyoğlu/ İSTANBUL (0-212-2450613)
(0-212-2925639)
ÇIVGIN AŞKIN
(CT FİKRİ HAKLAR MARKA PATENT DAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ) HANIMELİ SOKAK 29/04 SIHHİYE/ ANKARA (0-312-2326555)
(0-312-2299073)
ÇİĞDEM ÇİÇEKÇİ TALATPAŞA BULV. 1434 SOK. NO:1 K:1 D:1 ALSANCAK/ İZMİR (0-232-4899098)
(0-232-4898076)
ÇİĞDEM GÜVEN ÇAM
(MEGA BİLGİSAYAR EMLAK ENDÜSTRİ HİZM. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) CUMHURİYE MAH. DİLEM SOK. ÇAĞLAYAN İŞHANI NO:1/34-35 KAT:3 ESKİŞEHİR (0-222-2301456)
(0-222-2300279)
ÇİĞDEM ŞELLİ DİLEK CİNNAH CAD. NO:73/6 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4393964)
(0-312-4393996)
DEMET ŞENBİÇER CUMHURİYET MAH. AKTAŞ SOK. NO:10/2 NİLÜFER/ BURSA (0-224-4527897)
(0-224-4527897)
DEMET USLU Atatürk Bulv. 199/A-22 Kavaklıdere/ ANKARA (0-312-4269624)
(0-312-4269565)
DENİZ AKALIN
((METİN ÇALIŞ) ) BÜYÜKDERE CAD. NO:151 YONCA APT. B BLOK K:7 D:32 ZİNCİRLİKUYU/ İSTANBUL (0-212-3560113)
(0-212-3560109)
DENİZ ÇELİKEL Seyfi Demirsoy Mah. Yeşilbük Sok. Türkiş Blokları No:62/4 Aydınlıkevler/ ANKARA (0-312-3477500)
DENİZ DİNAR UĞUR BAHARİYE CAD. SÜLEYMENPAŞA SOK. NO :30 K :4/:44 KADIKÖY / İSTANBUL (0-216-4492607)
(0-216-4495851)
DENİZ KAYALAK Abide-i Hürriyet Cad. Palazoğlu Sok. Köşem Apt. No:1/27 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2305137)
(0-212-2964647)
DENİZ TOPÇU SÜLEYMANBEY SOK. ERGÜN POLAT APT. NO:1/12 GAYRETTEPE İSTANBUL (0-212-2741879)
(0-212-2747261)
DERVİŞ KARİPÇİN
(AKADEMİK PLANLAMA SERBEST MUH. MALİ MÜŞ. LTD. ŞTİ. ) HASTANE CAD. BELEDİYE İŞ HANI KAT:5 NO:17-18 SELÇUKLU/ KONYA (0-332-3504423)
(0-332-3503360)
DERYA MERAL 1315 SOKAK NO.20/702 ÇANKAYA/ İZMİR (0-232-4419171)
(0-232-4412152)
DERYA ÖZİLHAN
(İNDEM PATENT MARKA DAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 74. SOK. NO:5/3 ÖVEÇLER/ ANKARA (0-312-4723232)
(0-312-4720402)
DİDEM TUNÇAY ARKAÇ
(STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş. ) Büyükdere Caddesi 173 Levent İSTANBUL (0-212-3243100)
(0-212-3243119)
DİLAY BÜYÜKÇETİN TUNUS CAD. 44/11 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4676111)
(0-312-4676112)
DİLAY METİN STRAZBURG CAD. NO:23 / 17 SIHHİYE / ANKARA (0-312-231 13 05)
(0-312-231 13 00)
DİLEK GÜLER BAŞKENT BULVARI 14. SOK. ÖZÇELİK İŞ MRK. NO:4/106 K:9 OSTİM/ ANKARA (0-312-3863303)
(0-312-3863302)
DİLEK KURTOĞLU
(MAYA MARKA PATENT VE YAT.DAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. ) Necatibey Cad. No:64/D Kızılay/ ANKARA (0 312 2320882)
(0-312-2294021)
DİLEK ÖZDEMİR BAYRAM ABİDE-İ HÜRRİYET CADDESİ HÜRRİYET APT. NO :56 K :2 D :10 ŞİŞLİ / İSTANBUL (0-212-219 17 73)
(0-212-219 11 17)
DİLEK ÜSTÜN EKDİAL
(İSTANBUL PATENT MARKA VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Büyükdere Cad. Plaza 33 No:33 K:7 D:15-16 Şişli/ İSTANBUL (0-212-241 72 72)
(0-212-2417026)
DİLŞAT VAROL
(ADESE DAN. MÜH. EĞİTİM HİZM. LTDİ ŞTİ. ) Eski Üsküdar Yolu Topçu İbrahim Sok. Karataş Apt. No:3/2 İçerenköy/ İSTANBUL (0-216-5748668)
(0-216-5748665)
DİNÇER TOMRUK
(TOMRUK FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAK. DAN. LTD. ŞTİ. ) Uluyol Tan Sok. Güzeller İş Mrk. No:14 D:13 Osmangazi/ BURSA (0224-2734144)
(0-224-2709026)
DORUK UTKU MERDİVENKÖY MAHALLESİ HIZIR BEY CADDESİ NESRİN SOKAK MEHMET BEY APT. NO :16 / 11 GÖZTEPE KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-565 94 85)
DURMUŞ KAAN ŞAHİN MELTEM MAH. 1. CAD. ADABEL SİT. A BLOK K :3 D :3 ANTALYA (0-242-238 41 70)
(0-242-238 40 33)
DURSUN YILMAZ
(CİHAN PATENT MARKA DAN. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. ) GAZİ MUHTAR PAŞA BULV. HALI SARAYI K:1 NO:83 İNCİLİPINAR- ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP (0-342-3238328)
(0-342-3428328)
DUYGU BUĞDAYCIGİL
(ÖZEL MARKA PATENT LTD. ŞTİ. ) MURADİYE CAD. İNCİOĞLU İŞ HANI NO:29/3-4 EMİNÖNÜ/ İSTANBUL (0-212-5134924)
(0-212-5146407)
EBRU ASENA KÖKSAL AKSU YAVUZTÜRK MAH. OKUL CAD. YEŞİL YAMAÇ SİTESİ D:5 BLOK NO:18 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-3352193)
(0-216-3352198)
EBRU ATICI SEVİNDİK Adliye Sarayı Arkası Selçuk Ecza İş Merkezi Kat:1 No:2 ADANA (0-322-3515135)
(0-322-3513753)
EBRU GÜMÜŞBAŞ
(TRADE MARKS AGENCİES CO LTD ABU GAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY TMP ) TUNUS CAD. NO: 15/4 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4176095)
(0-312-4170091)
EBRU ÖZMEN
(ÇEDSAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) KEKLİKPINARI 51. SOK. PINARKENT SİTESİ B BLOK NO:21 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4414390)
(0-312-4413610)
EBRU SAYGAN
(SY TASARIM ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) CİHADİYE MAH. 78. SOK. NO:28 PINARLI/ ANTALYA (0-242-4621210)
(0-242-4621211)
EKİN DERİCİOĞLU KURT
(ANKARA PATENT BÜROSU LTD. ŞTİ. ) Bestekar Sok. No:10 Kavaklıdere/ ANKARA (0-312-4172323)
(0-312-4255804)
EKREM SOYLU
(BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ) FEVZİPAŞA MAH. BATUR SOK. 59501 ÇERKEZKÖY/ TEKİRDAĞ (0-282-7366000)
(0-282-7265396)
ELİF BENAN GÜVEN
((HURİYE KAYABAŞI) ) MEŞRUTİYET CAD. HATAY SOK. NO:8/16 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4198358)
(0-312-4198359)
ELİF ERTİN KARABAŞ MAH. ŞEHİT MUSA SOK. TEMİZEL APT. NO:14 K:4 D:4 İZMİT/ KOCAELİ (0-262-3233338)
(0-262-3325722)
ELİF TÜRKAN DİNÇER
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
ELİF ÜLKÜ ULUSOY 19 MAYIS MAH. YILDIZ SOK. NO :14 D :6 KOZYATAĞİ KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-565 07 77)
(0-216-567 61 16)
EMEL DEĞİRMENCİ
(FORMEL FİKRİ SINAİ HAKLAR DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) ŞENLİKKÖY MAH. EKŞİNAR SOK. FURTUN SİTESİ NO:51 D:3 FLORYA- BAKIRKÖY/ İSTANBUL (0-212-601 00 63)
(0-212-601 00 11)
EMEL ESRA CİNER
(REAL ULUSLARARASI DAN. LTD. ŞTİ. ) ATOM SOK. NO:18 KİNG PLAZA KAT:3 ESENTEPE- ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-260 20 30)

EMEL İNAL TURGUT ÖZAL BULV. TOROS MAH. 78182 SOK. NO: 164 PALMİYE APT. K:2 D:3 ÇUKUROVA/ ADANA (0-322-4561086)

(0-322-4585735)
EMİN KORHAN DERİCİOĞLU
(ANKARA PATENT BÜROSU LTD. ŞTİ. ) Bestekar Sok. No:10 Kavaklıdere/ ANKARA (0-312-4172323)
(0-312-4255804)
EMİN ŞANLI TEŞVİKİYE CAD. NO:19/9 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2276003)
(0-212-2276033)
EMİNE BAŞCI DEVRES Halaskargazi Cad. No:222/6 80260Osmanbey/ İSTANBUL (0-212-2915933)
(0-212-2915935)
EMİNE DENİZ ÇOKİÇLİ
(BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ) FEVZİPAŞA MAH. BATUR SOK. 59501 ÇERKEZKÖY/ TEKİRDAĞ (0-282-7366000)
(0-282-7265396)
EMİNE KAHVECİ
(VEKTÖR MARKA OFİSİ LTD. ŞTİ. ) LEVENT MAH. KARANFİL SOK. NO:7 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (0-212-2808264)
(0-212-3242229)
EMİNE KESER ALTUĞ
(DÜNYA TEKS. MÜŞ. İNŞ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) MİTHATPAŞA CAD. 54/14 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4315510)
(0-312-4333527)
EMİNE NAZLI
(MARMARA PATENT DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) IŞIKLAR CAD. AHMET MUHİP DRANAS SOK. NO :25 / 13 ATAŞEHİR/ İSTANBUL (0-216-577 60 00)

EMİNE ÖRS

(ACT DANIŞMANLIK GIDA VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) ATATÜRK MAH. 43 A ADA, GARDENYA 2/5 D :18 ATAŞEHİR / İSTANBUL (0-216-4563881)
(0-216-4563882)
EMRE ARDOR
(ARDOR MARKA PATENT DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) Reşitpaşa Cad. Aser İş Hanı Kat:5 No:60 Avcılar/ İSTANBUL (0-212-5930169)
(0-212-5930174)
EMRE SARNIÇ BAĞDAT CAD. NO :75 / 7 FENERYOLU KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-4504374)
(0-216-4504375)
ENDER ÇALIŞKAN BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. YUSUF BEY APRT. NO :394 / 5 MALTEPE / İSTANBUL (0-216-3831004)
(0-216-4597545)
ENES ÖĞÜTÇÜ
(T-ARGE DANIŞMANLIK İLETİŞİM MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) DURAK MAH. TAHSİN BURUK CAD. AKAY İŞ MRK. KAT:2 NO:18/39 TAVŞANLI/ KÜTAHYA (0-274-6149897)
(0-274-6149897)
ENGİN KARA ULUYOL ARKUR PLAZA DOĞU HAN KAT:7 NO:703 BURSA (0-224-2505016)

ENGİN ÖREN MERKEZ MAH. FATİH CAD. 74. SOK. NO:1/5 (BALCI İŞ MRK.) P.K:34275 ARNAVUTKÖY- GAZİOSMANPAŞA/ İSTANBUL (0-212-5971936)

(0-212-5971356)
ERCAN CİN ÇIRPICI YOLU ALİ RIZA GÜRCAN CAD. MERİDYEN İŞ MER. NO :1/316 MERTER/ İSTANBUL (0-212-4820667)
(0-212-4820670)
ERCAN ERGENEKON
(SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. ) Büyükdere Cad. Dereboyu Sok. Zagra İş Mrk. C Blok K:2 Maslak/ İSTANBUL (0-212-2852670)
(0-212-2850181)
ERCAN TORUN
(TOPKAPI PATENT TURZ. İNŞ. DAN. HİZ. LTD. ŞTİ. ) M. Efendi Mah. Tercüman Blokları A-2 Blok Kat: 2 No:10 Zeytinburnu/ İSTANBUL (0-212-6794230)
(0-212-6799489)
ERDEM TURAN
(BERUSSA PATENT DAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) YENİ YALOVA YOLU BUTTİM İŞ MRK. A BLOK K:4 NO:1047 OSMANGAZİ/ BURSA (0-224-2117164)
(0-224-2117165)
ERDOĞAN BAHÇECİK Ahmediye Meyd. H.Milliye Cad. Emlak Bankası İş Hanı Kat:2 No:145 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-5539197)

ERDOĞAN KARAAHMET Fevzi Çakmak 2. Sok. No:37/15 Kızılay/ ANKARA (0-312-2290898)

(0-312-2315730)
ERDOĞAN KARATAŞ Konur Sk.54/17 KIZILAY ANKARA (0-312-4170710)
(0-312-4255484)
EREN EVREN ANADOLU CAD. NO:40 D:311 TEPEKULE İŞ MERKEZİ/ İZMİR (0-232-4861036)
(0-232-4651445)
ERGİN BİLGİN
(BİLGİN PATENT HİZM. LTD. ŞTİ. ) CAFERAĞA MAH. MODA CAD. GÜN APT. NO:95/7 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3386460)
(0-216-4147573)
ERKAN AKKAŞ EĞİTİM MAH. K. İSMAİL SOK. CANBERK İŞ MRK. NO:4/4 HASANPAŞA- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-4506007)
(0-216-5227474)
ERMAN PEÇİN
(ORTAN DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) Cumhuriyet Cad. Kolay Apt. No:315/2 80230 Harbiye/ İSTANBUL (0-212-2467157)
(0-212-2474280)
EROL TULUMBACI Daniş Tunalıgil Sok. 5/D Maltepe/ ANKARA (0-312-2305972)
(0-312-2304576)
ERSUN AYDIN
(REHBER MARKA PATENT DAN. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. ) MUSTAFA KEMAL MAH. 2140. SOK.NO:18/2 SÖĞÜTÖZÜ- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-2194400)
(0-312-2194300)
ERTAN YILDIZ
(PROTECH TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK TERCÜME HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ) BURHANİYE MAH. KAĞITCIBAŞI SOK. NO :40 / 1 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-422 63 63)
(0-216-422 63 66)

ERTUĞRUL TOLGA ORHAN
(ATA PATENT MARKA DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) İNCİLİPINAR MAH. 36006 NOLU CAD. BİNA NO:1 KERKEP PLAZA İŞ MRK. KAT:1 NO:108 GAZİANTEP (0-342-2151103)
(0-342-2151123)
ESER SİPAHİOĞLU
(DESTEK PATENT A.Ş. ) POLARİS PLAZA AHİ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-3460260)
(0-212-3460264)
ESRA ERBEYOĞLU KOCATEPE MAH. ŞEHİT MUHTAR CAD. NO :36 / 3 BEYOĞLU / İSTANBUL (0-212-235 41 22)

ESRA LOİSEAU (DÜNDAR)

((BÜLENT ÖZDİREKCAN) ) BÜYÜKDERE CAD. YAPI KREDİ PLAZA C BLOK KAT:3 LEVENT/ İSTANBUL (0-212-2783961)
(0212-2788961)
ESRA TEKİL YILDIZ
(TEKİL VE TEKİL MARKA VE PATENT BÜROSU LTD. ŞTİ. ) FERİT TEK SOK. NO:36 SABUR SAMİ BEY APT. D:2 34710 MODA- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3467400)
(0-216-3467485)
ESRA TER
(STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş. ) Büyükdere Caddesi 173 Levent İSTANBUL (0-212-3243100)
(0-212-3243119)
EŞREF BORÇA GÜLBAHAR MAH. OTELLO KAMİL SOK. NO:14/5 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2885820)
(0-212-2885819)
ETHEM MURAT BEYHAN
(SERA MARKA PATENT FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DAN. VE REK. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ) GAZCILAR CAD. ARA SOK. PETEK BOZKAYI İŞMRK. A BLOK N:2 K:3 D:303 OSMANGAZİ/ BURSA (0-224-2565676)
(0-224-2565686)
ETHEM NUSRET YONSEL Kuyumcu İrfan Sok. No:17/5 NİŞANTAŞI/ İSTANBUL (0-212-2489687)
(0-212-2410514)
EVREN DENİZ
(ÖZEL MARKA PATENT LTD. ŞTİ. ) MURADİYE CAD. İNCİOĞLU İŞ HANI NO:29/3-4 EMİNÖNÜ/ İSTANBUL (0-212-5134924)
(0-212-5146407)
EYLEM ALP KORE ŞEHİTLERİ CAD. AREL APT. NO:52 K:3 D:8 ZİNCİRLİKUYU/ İSTANBUL (0-212-3473091)

EYLEM POLAT

(ELDEM FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HİZM. LTD. ŞTİ. ) GÜMÜŞSUYU ÖMER AVNİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:18 GÜMÜŞSUYU PALAS KAT:2 D:6 TAKSİM- BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2922950)
(0-212-2292951)
EYYÜP AYHAN ERDEN Toptancılar Çarşısı 21. Blok No:21 YÜREĞİR/ ADANA (0-322-3511120)
(0-322-3465502)
EZGİ BAKLACI
(MOROĞLU ARSEVEN DANIŞMANLIK A.Ş. ) İSTİKLAL CAD. ODAKULE KAT:12 NO:142 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2527793)
(0-212-2527827)
EZGİ KILIÇER İNAMLIK SÜLEYMAN SEBA CAD. BJK PLAZA A /88 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (0-212-3103239)
(0-212-2362931)

FADİME SELMANLI BÜKLÜM SOK. ÇELİK APT. NO:19/4 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4185960)
(0-312-4185943)
FAHRİYE DİDEM ÖZBEK
((TOLGA ÖZBEK) ) ÇETİN EMEÇ BULV. 8. CAD. 72. SOK. NO:12/3 ÖVEÇLER/ ANKARA (0-312-4721341)
(0-312-4721342)
FATİH ASLAN TURHAN CEMAL BERİKER BULV. ŞAHİN TANRIKULU İŞ MRK. NO:5 K:6 D:24 SEYHAN/ ADANA (0-322-3518939)
(0-32-3518939)
FATİH EROL
(ANKA PATENT MARKA TURİZM VE DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) Bereketzade Mah. Okçumusa Cad. Midilli Sok. No:2 K:2 Oda:201-202 Karaköy/ İSTANBUL (0-212-2434470)
(0-212-2434477)
FATİH MEHMET DOĞAN EĞİTİM MAH. POYRAZ SOK. SÖĞÜTLÜÇEŞME İŞ MRK. KAT:1 D:14 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-5504990)
(0-216-5504907)
FATİH YALINBAŞ
(İSFA PATENT ELKTR. MÜH. DAN. LTD. ŞTİ. ) KONAK MAH. LEFKOŞE CAD. NO:12 D:9 NİLÜFER/ BURSA (0-224-4514020)
(0-224-4514024)
FATİH YÜCEL Hüseyin Bey Sokak No:13/1 MODA/ İSTANBUL (0-216-2450906)
(0216-4180299)
FATMA ALAN
(AYBAN EĞİTİM DANIŞMANLIK BİL. ARŞ. MATBA. YAYIN.LTD. ŞTİ. ) KAZIM KARABEKİR CAD. NO:89/3 ULUS- ALTINDAĞ/ ANKARA (0-312-3417507)
(0-312-3417507)
FATMA IŞIL SIRAKAYA CİNNAH CAD. FARABİ SOK. 32/1 KAVAKLIDERE - ÇANKAYA / ANKARA (0-312-4272538)
(0-312-4272539)
FATMA ŞEHNAZ VEZİROĞLU Abdullah Sok. Hurşitbey İşhanı No:4 K:3 Beyoğlu/ İSTANBUL (0-212-2430060)
(0-212-2430062)
FERDİ ÇAYLI
(PARAGON DANIŞMANLIK TEM. VE TİC. A. Ş. ) Koza Sok. No:63/2 G.O.P. 06700 ANKARA (0-312-4422291)
(0-312-4422293)
FERHAT BÜYÜKADA KORKUTREİS MAH. CİHAN SOK. MERT İŞHANI NO:12/12 SIHHİYE/ ANKARA (0-312-2312090)
(0-312-2312090)
FERİDE UTKU
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
FERİHA BAŞALAN
(BAŞALAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) AYAZAĞA YOLU GİZ 2000 PLAZA NO:7/12 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2906277)
(0-212-2906283)
FERUDUN GÜNDÜZ
(MAESTRO DANIŞMANLIK BİLGİSAYER İNTERNET TEKN. YAY. REK.MARKA PATENT TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş. ) KÜLTÜR MAH. 4304 SOK. A.SARAÇOĞLU APT. KAT:1 D:1 MERSIN (0-324-2392858)
(0-324-2392859)

FEVZİ SELÇUK AKIN
(GRUP OFİS MARKA VE PATENT AJANLIĞI MÜŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ. ) ATATÜRK BULVARI NO:211/11 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4685000)
(0-312-4684455)
FİGEN KONAK
(ANADOLU MÜH. MÜŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ) Mebusevleri Anıt Cad. No:8/13 MEBUSEVLERİ TANDOĞAN/ ANKARA (0-312-2127320)
(0-312-2127344)
FİGEN KORAL BİNYILDIZ
(BOĞAZİÇİ PATENT MARKA VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Yıldız Posta Cad. Emel Apt. B1 Blok No:14 D:102 Gayrettepe/ İSTANBUL (0-212-2885321)
(0-212-2885322)
FİLİZ YAYLA
((BEKİR BERK ÇEKTİR) ) CUMHURİYET CAD. UZUNGÜZEL APT. NO:239/4 HARBİYE/ İSTANBUL (0-212-2245971)
(0-212-2245972)
FULYA ÖZGENER
(YAMANER MARKA PATENT MÜŞAVİRLİK YAYINCILIK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. ) CUMHURİYET CAD. GEZİ APRT. NO :19/9 TASİM BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-256 90 55)
(0-212-238 75 32)
FULYA SÜMERALP
(SİMAJ PATENT LTD. ŞTİ. ) TUNUS CAD. NO:46 KAT:2 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4265800)
(0-312-4265804)
FUNDA VURUCU
(MARTI YAZILIM DAN. SAN. VE TİC. A.Ş. ) ANKARA CAD. NO:22/1 A BLOK K:4 ÇINARLI/ İZMİR (0-232-4626600)
(0-232-4625600)
GALİP MURAT SELÇUK
(BASE DANIŞMANLIK HİZM. LTD. ŞTİ. ) MEYDAN SOK. NO:1 BEYBİ GİZ PLAZA KAT:15 D:55-56 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-2902070)
(0-212-2902071)
GAMZE BAĞCI ESENTEPE MAH. İRFAN BAŞTUĞ SOK. YUVA 3 NO:8/9 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2441264)
(0-212-2446803)
GANİME ÖZÇİFTÇİ AZİZİYE MAH. İSTANBUL CAD. LORAS İŞHANI NO:52/102 (FENNİ FIRIN KAVŞAĞI) KARATAY/ KONYA (0-332-3508935)

GAYE ÇİFTÇİ NECATİBEY CAD. NO:19/17 SIHHİYE/ ANKARA (0-312-2294676)

(0-312-2294675)
GONCA OKTAY YEŞİLBAHÇE MAH. METİN KASAPOĞLU CAD. NO:209 YORGANCIOĞLU SİT. A BLOK D:5 ANTALYA (0-242-3224702)
(0-242-3224708)
GÖKALP KURUT Peker Mah. Belediye Cad. No:32/2 MANİSA (0-236-2342984)
(0-236-2376063)
GÖKÇE BAYBORA ASLAN 1385 SOK. NO:3/701 YENİ ASIR İŞ MERKEZİ ALSANCAK / İZMİR (0-232-4835256)
(0-232-3483007)
GÖKÇE KILIÇ GÜLSARAN Yıldız Posta Cad. İzzettin Çalışlar Sk. Emekli Sb Evleri 48. Blok D:9 Esentepe/ İSTANBUL (0-212-3473310)
(0-212-2515988)

GÖKÇE YILMAZ
(MOROĞLU ARSEVEN DANIŞMANLIK A.Ş. ) İSTİKLAL CAD. ODAKULE KAT:12 NO:142 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2527793)
(0-212-2527827)
GÖKHAN ARICAN ONUR SOK. ÖZKAYNAK APT. NO:1/1 MALTEPE/ ANKARA (0-312-2320188)
(0-312-2320187)
GÖKHAN GÖKÇE
((YÜKSEL KARKIN KÜÇÜK AVUKATLIK ORTAKLIĞI) ) BÜYÜKDERE CAD. NO:127 ASTORİA A KULE KAT:6 -24-26-27 ESENTEPE/ İSTANBUL (0-212-3180505)
(0-212-3180506)
GÖKHAN IŞIK
(BERGAMA PATENT ARAŞTIRMA DAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) SELİMİYE KIŞLA CAD. NO:44/3 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-4925055)
(0-216-4928747)
GÖKHAN PINAR İÇERENKÖY MAH. HUZUR CAD. DOĞANAY SOK. NO:3/10 ATAŞEHİR/ İSTANBUL (0-216-5740201)
(0-216-5740201)
GÖKHAN UĞUR BAĞCI
(PRODAKON EĞİTİM FİKRİ HAKLAR VE YÖN. DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) ERGENEKON MAH. CUMHURİYET CAD. NO:147/7 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2191630)
(0-212-2191632)
GÖNÜL DALKILIÇ Toros Sk.No.17/25 SIHHİYE/ ANKARA (0-312-2298901)
(0-312-2297265)
GÖZDE ÇİMEN 1202/1 SOK. NO:69 İNŞAATÇILAR ÇARŞISI İŞ MRK. K:5/510 YENİŞEHİR/ İZMİR (0-232-4591161)
(0-232-4591161)
GÜL BANU AKAN AVCI
((ECE ERTEM) ) HACI EMİN EFENDİ SOK. NO :45 / 2 TEŞVİKİYE ŞİŞLİ / İSTANBUL (0-212-231 86 15)
(0-212-23186 35)
GÜL BANU KIRTOK OSMANİYE MAH. FABRİKALAR CAD. MENEKŞE APT. KAT:1 NO:22/11 BAKIRKÖY/ İSTANBUL (0-212-5713504)
(0-212-5713245)
GÜLAY KARAN Şehit Ersan Cad. No:32/15 06680 Çankaya/ ANKARA (0-312-4687003)
(0-312-4687005)
GÜLÇİN GÖKÜŞ
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
GÜLÇİN ONAT YAZIR İstiklal Cad. Sahne Sok. Ali Han Kat 5 No:509/510 Galatasaray/ İSTANBUL (0-212-2430499)
(0-212-2434670)
GÜLDENİZ DOĞAN
(GÜN DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. NO :17 ZİNCİRLİKUYU ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-354 00 00)
(0-212-274 20 95)
GÜLEN ÖZEL KARAGÜR
(4M DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ. ) ETİ MAH. BİRECİK SOK. GAZİ İŞ MRK. NO:1/13 K:2 MALTEPE/ ANKARA (0-312-5505050)
(0-312-5505055)

GÜLHAN AVDAŞ
(DESTEK PATENT A.Ş. ) POLARİS PLAZA AHİ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-3460260)
(0-212-3460264)
GÜLLÜ ÇEBİ (KALDIRIM) GAZİPAŞA MAH. 1 NOLU ZEYTİNLİK SOK. NO:8 TRABZON (0-462-3222830)
(0-462-3222830)
GÜRHAN SEFA DOĞRUL Şehit Ersan Cad. No:4/3 ÇANKAYA. ANKARA (0-312-4679103)
(0-312-4674692)
GÜRKAN AKTAŞ YEŞİLKENT MAH. G 115 SOK. NO:6 K:4 34325 FİRUZKÖY -AVCILAR/ İSTANBUL (0-212-6203488)
(0-212-6203489)
GÜRŞEN MEHMET SEVİNÇ
(GRUP OFİS MARKA VE PATENT AJANLIĞI MÜŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ. ) ATATÜRK BULVARI NO:211/11 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4685000)
(0-312-4684455)
GÜVEN ÇALIK
(İSTANBUL PATENT MARKA VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Büyükdere Cad. Plaza 33 No:33 K:7 D:15-16 Şişli/ İSTANBUL (0-212-241 72 72)
(0-212-2417026)
HACI OSMAN AYVALIOĞLU
(DESTEK PATENT A.Ş. ) POLARİS PLAZA AHİ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-3460260)
(0-212-3460264)
HAKAN ÇİÇEK
((BURHAN ÜNAL VE ORT.) ) TAHTAKALE MAH. VEZİRİ CAD. AKARSU İŞ HANI NO:4 K :3 D:44 OSMANGAZİ/ BURSA (0-224-2216705)
(0-2242216726)
HAKAN DİNÇ ACIBADEM MAH. SARAYARDI CAD. YAVUZ APT. NO:38/12 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3487192)
(0-216-4387194)
HAKAN DOĞAN ATATÜRK BULV. 143/11 BAKANLIKLAR- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4172708)
(0-312-4192241)
HAKAN GÖNENÇ BEYKOZ SOKAK BAHAR APT. NO:13/3 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-418 63 37)
(0-312-418 55 01)
HAKAN KORKMAZ
(KARAR PATENT MARKA TESCİL VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ. ) CEVİZLİ MAH. SEMA SOK. NO :16- A MALTEPE/ İSTANBUL (0-216-441 36 00)
(0-216-441 30 90)
HAKAN YAVRUCU DEMİRCİKÖY SAPAĞI HOFMAN BAVYERA EVLER NO:25 SARIYER/ İSTANBUL (0-212-2812929)
(0-212-2800180)
HAKAN YILDIZ
(GLOBAL PATENT MARKA MÜŞAVİRLİK VE DAN. HİZ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) Atatürk Bulv. No:83 Kayın İş Hanı No:83 K :4/13 Aykar Oteli Yanı Adapazarı/ SAKARYA (0-264-274 27 27)
(0-264-2771414)
HALİL İBRAHİM KOCA CUMHURİYET CAD. ÇINAR APT. NO:47/1 KAT:5 ELMADAĞ ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2564406)
(0-212-2564410)


HALİL TOSUN Haşim İşcan Cad. No:12/304 Osmangazi/ BURSA (0-224-2247772)
(0224-2247749)
HALİME ÇİĞDEM MELİKOĞLU ÖZTUNCER ÇAKMAK MAH. SOYAK Y. ŞEHİR KİBELE EVLERİ C-1 BL NO:2 ÜMRANİYE/ İSTANBUL (0-212-3155000)
(0-212-2732305)
HALİME EVRİM HAMAMCIOĞLU
(ERSOY DAN. LTD. ŞTİ. ) İLKBAHAR MAH. 612. SOK. NO:11-A ORAN/ ANKARA (0-312-4918288)
(0-312-4918289)
HALİS ÖZOKTAY CUMHURİYET CAD. 22. SOK. GÖKKAYA İŞHANI K:3 NO:28 ANTALYA (0-242-2470533)
(0-242-2472957)
HANDAN ÖNDER
(FİKİR MAHSULLERİ OFİSİ MARKA PATENT DAN. VE EĞT. HİZ. A.Ş. ) Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:22 K:11 Maslak/ İSTANBUL (0-212-3450606)
(0-212-3450618)
HANİFE GÖNENÇ
(ERBA MÜŞAVİRLİK İTH. İHR. VE PAZ. LTD.ŞTİ. ) Büklüm Sokak .No:2/24 Kavaklıdere ANKARA (0-312-4189903)
(0-312-4189836)
HARUN EKİNCİ
(İSTEK PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ) KISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD. NO:61/3 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-3282400)
(0-216-3282410)
HARUN İBRAHİM ÇEKENECİ NECATİBEY CAD. LALE SOK. NO:3/19 SIHHIYE/ ANKARA (0-312-2310212)
(0312-2290524)
HARUN ORUÇ ŞENEL CAD. NO:79 A-4 D:37 ÜMRANİYE/ İSTANBUL (0-216-3134636)
(0-216-3134736)
HASAN AKBAY Bahariye Cad.Adliye Palas Apt.No:72/10 Kadıköy/ İSTANBUL (0-216-4500150)
(0-216-4501011)
HASAN AY MESİHPAŞA MAHALLESİ CEYLAN SOKAK NO :8 SEZA İŞ MERKEZİ K :6 D :3 LALELİ FATİH / İSTANBUL (0-212-516 00 34)
(0-212-516 08 34)
HASAN DEMİRKIRAN
(KORDİNAT İNOVASYON VE FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ LTD. ŞTİ. ) MERKEZ MEVKİİ (RUMELİ FENER YOLU) VADİ KÜME EVLERİ NO :5D / 7 SARIYER ZEKERİYAKÖY/ İSTANBUL (0-212-341 17 95)
(0-212-341 17 96)
HASAN EROL TAHILPAZARI MAH.İSMETPAŞA CD. KÖKMEN İŞH. NO.37 D.36 ANTALYA (0-242-2430805)
(0-242-2434107)
HASAN OYMAK Tunalı Hilmi Cad. No:68/19 Çankaya/ ANKARA (0-312-4276123)
(0-312-4276125)
HASAN YAZICI Y. ÖVEÇLER 2. CAD. 116. SOK. NO:36/7 ÖVEÇLER/ ANKARA (0-312-4738533)
(0-312-4738535)
HASAN YÜCEL ÖZEL KAYIŞDAĞI CAD. KARAMAN ÇİFTLİĞİ YOLU ESTON ÇANLI EVLER SEDİR BLOK 3/5 İÇERENKÖY/ İSTANBUL (0-216-4690470)
(0-216-4690200)
HASİBE GÜL DÜNDAR
(STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş. ) Büyükdere Caddesi 173 Levent İSTANBUL (0-212-3243100)
(0-212-3243119)
HAŞİM BAYIRBAŞ
(TEKFEN HOLDİNG A.Ş. ) Tekfen Sitesi A Blok Etiler 80600 İSTANBUL (0-212-2659355)

HATEM KULÇAK

(BULUŞUM FİKRİ SINAİ HAKLAREĞT. DAN. LTD. ŞTİ. ) SAHRAYICEDİT MAH. RÜSTEMOĞLU APT. NO:42 K:1 D:2-3 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3696460)
(0-216-3696003)
HATİCE KUTBAY VATAF
(MARKİZ MARKA PATENT HİZM. LTD. ŞTİ. ) BARBAROS BULV. KONAK APT. NO:62 K:3 D:9 BALMUMCU/ BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (0-212-3476255)
(09212-3476460)
HATİCE KUTLUCAN
(AVRUPA SINAİ MÜLKİYET HİZ. DAN. VE ORG. LTD. ŞTİ. ) Ankara Cad. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı İşmerkezi No:31 D:13 Cağaloğlu/ İSTANBUL (0-212-5195490)
(0-212-5195492)
HATİCE TOKSOY
(TRADE MARKS AGENCİES CO LTD ABU GAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY TMP ) TUNUS CAD. NO: 15/4 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4176095)
(0-312-4170091)
HATİCE YILDIZ İLKİZ SOK. NO :26 / 16 SIHHİYE/ ANKARA (0-312-232 16 27)
(0-312-232 16 90)
HAYRİYE DAVARCI
(HAYRİYE DAVARCI S.M.M.M. LİMİTED ŞİRKETİ. ) MEŞRUTİYET CAD. KONAK APT. NO:12/48 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4240560)
(0-312-4240559)
HAYRİYE DEĞİRMENCİ
(DEĞİRMENCİ MARKA PATENT FİKRİ VE SINAİ MÜL. HAK. DAN. LTD. ŞTİ. ) GAZİ BULVARI NO:76 K:6/605 1. ONUR HAN ÇANKAYA/ İZMİR (0-232-4893956)
(0-232-4832149)
HELİN ORMAN
((ALİ GÜVENÇ KİRAZ) ) FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:113/8 K:4 ZİVERBEY- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-4499413)
(0-216-4499814)
HIZIR BAYBORA ENGİN
(ABAKÜS DEN. DAN. VE SERBEST MUH. MALİ MÜŞ. LTD. ŞTİ. ) KOZA SOK. NO:93/3 G. O. P./ ANKARA (0-312-4470425)
(0-312-4470427)
HİKMET ATAÇ YEŞİLOVA 19 MAYIS MAH. BALÇIKTARLASI SOK. NO:1/8 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2917799)
(0-212-2917955)
HİLAL NİZAMOĞLU STRAZBURG CAD. 8/2 SIHHIYE/ ANKARA (0-312-2305122)
(0-312-2305593)
HİMMET ÖZTÜRK
(4M DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ. ) ETİ MAH. BİRECİK SOK. GAZİ İŞ MRK. NO:1/13 K:2 MALTEPE/ ANKARA (0-312-5505050)
(0-312-5505055)
HOVSEP PAYEL OSMANİYE MAH. FABRİKALAR CAD. NO :43 YAŞAM SİT. A BLOK D :19 BAKIRKÖY/ İSTANBUL (0-212-570 08 10)
(0-212-570 08 11)
HURİ AĞAR (BARLAK)
(MARPATAŞ PATENT BÜROSU LTD. ŞTİ. ) AŞAĞI ÖVEÇLER 2. CAD. 103. SOK. NO:8/13-16 DİKMEN/ ANKARA (0-312-4800058)
(0-312-4800078)
HÜDAVERDİ AKSEN ÇAĞLAYAN MAH.VATAN CAD. ORTADOĞU İŞ MRK. NO:2 K:6 ÇAĞLAYAN/ İSTANBUL (0-212-3735555)
(0-212-2338334)
HÜLYA ÇAYLI
(PARAGON DANIŞMANLIK TEM. VE TİC. A. Ş. ) Koza Sok. No:63/2 G.O.P. 06700 ANKARA (0-312-4422291)
(0-312-4422293)
HÜLYA DURSUN
(GİRİŞİM PLANLAMA DAN. LTD. ŞTİ. ) Bestekar Sok. No:28/14 Kavaklıdere/ ANKARA (0-312-4185374)
(0-312-4177647)
HÜLYA UYGUN
(UYGUN DANIŞMANLIK HİZM. LTD. ŞTİ. ) BAHARİYE CAD. ÜNERTAN İŞ MRK. NO:35 K:3 D:9 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3386616)
(0-216-3451975)
HÜSAMETTİN AKBULUT OSMANİYE MAH. FABRİKALAR CAD. AYBAR SİTESİ A-2 BLOK NO:47/3 BAKIRKÖY/ İSTANBUL (0-212-570 99 63)
(0-212-570 99 65)
HÜSEYİN EMRE ERGÜL GİMAT TOPTANCILAR SİTESİ 5. BLOK 133/B MACUNKÖY- YENİMAHALLE/ ANKARA (0-312-3970981)

HÜSEYİN HAKAN ÇETİN

(FİBONASİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, TİCARET LTD. ŞTİ. ) ORTA CAMİ MAHALLESİ AVUKATLAR SOKAK CAHİT TALAY PASAJI NO :3/3 TEKİRDAĞ (0-282-262 25 53)
(0-282-262 25 79)
HÜSEYİN TEKE MÜEYYETZADE MAH. KEMERALTI CAD. ADIYAMAN HAN NO:28/13 KARAKÖY/ İSTANBUL (0-212-2497129)
(0-212-2526198)
HÜSEYİN URAL AKÜZÜM ÖZTÜRK SOK. TMT İŞHANI NO:8 K:4 GAYRETTEPE/ İSTANBUL (0-212-2730080)
(0-212-2830085)
HÜSNİYE EYİDOĞAN Meclisi Mebusan Cad. Mebusan Yokuşu Ağa Çırağı Sok. No: 5/2 Gümüşsuyu Beyoğlu / İSTANBUL (0-212-2498027)
(0-212-2498052)
HÜSNİYE ÖZHAN İstiklal Cad. G. Erol Dernek Sok. Erman Han.Kat:3 D:8 Beyoğlu / İSTANBUL (0-212-2452627)
(0-212-2452627)
ILGIN ŞAZİYE BİÇER KUMCU KAZASKER KADIPAŞA SOK. NO:8 DUMANKAYA KÖŞKÜ GİRİŞ KAT ERENKÖY KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3636264)
(0-216-3639568)
IŞIK ÖZDOĞAN
(MOROĞLU ARSEVEN DANIŞMANLIK A.Ş. ) İSTİKLAL CAD. ODAKULE KAT:12 NO:142 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2527793)
(0-212-2527827)
İBRAHİM AYDIN
(SAKARYA PATENT KALİTE VE DAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) ADNAN MENDERES CAD. NO:2 ÖZCAN İŞHANI KAT:2 D:7 ADAPAZARI/ SAKARYA (0-264-2821688)
(0-264-2821689)
İBRAHİM BÜLBÜLLÜ
(KENT PATENT MÜŞAVİRLİK VE TİC. A. Ş. ) Akdeniz Cad.Altınsaray Apt. No:111/10 Fatih/ İSTANBUL (0-212-6353007)
(0-212-5235096)
İBRAHİM DEVECİOĞLU
(GRUP OFİS MARKA VE PATENT AJANLIĞI MÜŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ. ) ATATÜRK BULVARI NO:211/11 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4685000)
(0-312-4684455)
İBRAHİM İSKENDER
(DESTEK PATENT A.Ş. ) POLARİS PLAZA AHİ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-3460260)
(0-212-3460264)
İBRAHİM UĞUR KOÇLU Lale Sok. No:7 34330 Levent/ İSTANBUL (0-212-2818585)
(0-212-2801786)
İDİL UÇANAY ÖZARGUN İstiklal Cad. Taksim Palas No:27 K:6 TAKSİM İSTANBUL (0-212-2494005)
(0-212-2491200)
İLKER YADİKAR
(YÖNTEM PATENT DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) ŞİRİNEVLER MAH. TEVFİK FİKRET CAD. N:2 D:5 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL (0-212-4410000)
(0212-6350202)
İLKER YAKUT SIRACEVİZLER CAD. DİLEK APT. NO:45 K:4 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2191717)
(0-212-2919274)
İLKNUR ALTINOLUK ÇALIŞKAN Cinnah Cad. Alaçam Sok. 10/6 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4275983)

İLYAS EKDİAL

(PUSULA PATENT FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DAN. LTD. ŞTİ. ) BÜYÜKDERE CAD. NO:33/15 KAĞITHANE- ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2417272)
(0-212-2417026)
İLYAS PEHLİVAN
(SENATORİUM FİKRİ VE SINAİ DAN. A.Ş. ) FENERYOLU MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO :102 K :1 D :3 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-5503264)
(0-216-5503263)
İLYAS SUSMAZ
(KALİTE PATENT MARKA VE FİKRİ HAKLAR DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) YARHASANLAR MAH. İBRAHİN GÖKÇEN BUL. NO :37/1 MERKEZ/ MANİSA (0-236-238 48 88)
(0-236-239 36 26)
İREM ÇİNEL ÖZER
(DORUK PATENT MARKA VE FİKRİ HAK. DAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) BÜYÜKDERE CAD. KERVANGEÇMEZ SOK. KESKİN İŞ MRK. NO:4/7 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL (0-212-2174994)
(0-212-2174940)
İRFAN BEYAZ
(STR PATENT TERCÜMANLIK VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ) KEMANKEŞ MAH. RIHTIM CAD. FRANSIZ GEÇİDİ İŞ MER. B BLOK NO :59 D :15 KARAKÖY BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2517471)
İSA ENLİ KIRKKONAKLAR MAH. 359. SOK. NO :4 / 1 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-496 13 93)

İSMAİL BOYRAZ T.CEMAL BERİKER BUL. ADANA TİC. MRK. APT. NO:21/66 K:12 ADANA (0-322-3636381)
(0-322-3634433)
İSMAİL ORHAN Cumhuriyet Bulv. No:141/201 K :2 Alsancak 35210 İZMİR (0-232-463 15 25)
(0-232-463 71 22)
İSMAİL SAFİ IŞIK
((GÜNDOĞDU SERHAT IŞIK AVUKATLIK ORTAKLIĞI) ) SÜLEYMAN SEBA CAD. BJK PLAZA NO:48 PK. 34357 AKARETLER- BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (0-212-3818000)
(0-212-3818048)
İSMAİL SELİM ÖNEN Cumhuriyet Cad.No:229 K:4 D.8 Kent Apt .HARBİYE/ İSTANBUL (0-212-2344068)
(0-212-2479123)
İSMAİL TAN ALTINTEPE MAH. GALİP BEY CAD. NO:39/3 KÜÇÜKYALI- MALTEPE/ İSTANBUL (0-216-5450507)
(0-216-5450499)
İSMAİL TARIK RAŞİOĞLU ABBASAĞA MAH. IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:1/3 YILDIZ- BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (0-212-3270661)
(0-212-3270665)
İSMET MERAL USLU İSMET KAPLAN MAH. 1379 SOK. GÜVEN İŞ MRK. NO:59/311 ALSANCAK/ İZMİR (0-232-4464680)
(0-232-4464680)
KADRİYE ÖZKAN METİN
(KIVANÇ MARKA PATENT DAN. LTD. ŞTİ. ) İSTİKLAL MAH. M. KEMAL ATATÜRK CAD. YUNUS EMRE APT. NO:66/4 K:2 ESKİŞEHİR (0-222-2215306)
(0-222-2212189)
KAĞAN ULAŞ FULYA MAH. DENİZHAN SOK. NO:3/A KAT:3-4 D:7 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL (0-212-2127876)
(0-212-2127866)
KAZIM DÜNDAR
(STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş. ) Büyükdere Caddesi 173 Levent İSTANBUL (0-212-3243100)
(0-212-3243119)
KEMAL BOZKURT KIBRIS CAD. NEVESER KONAKLARI B 14 BLOK NO:6 ÇEKMEKÖY/ İSTANBUL (0-216-4290928)
(0-212-2453949)
KEMAL TOKUÇ
(İNTERMARK ULUSLARARASI YÖNETİM YAT. VE EĞT. DAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) BÜKLÜM SOKAK NO:48/15 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4281876)
(0-312-4281877)
KEMAL YAMANKARADENİZ
(DESTEK PATENT A.Ş. ) POLARİS PLAZA AHİ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-3460260)
(0-212-3460264)
KENAN UYSAL MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. NO :89/5 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-224 57 00)
KIYMET ÖZLEM KARAKAŞ MİTHATPAŞA CAD. 16/31 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4307272)
(0-312-4304079)
KORAY CENGİZ CİNNAH CADDESİ FARABİ SOK. NO:38 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4665662)
(0-312-4665662)
KUTLU OYTAÇ Abdulhak Hamit Cad. No:15 Elmas Apt. No :15 Kat:5 D:20 Taksim/ İSTANBUL (0-212-2389492)
(0212-2377694)
LEVENT ALİ TEZYAPAR ULU CAD. GÜLER SOK. BANUŞOĞLU İŞHANI NO:4/69 OSMANGAZİ/ BURSA (0-224-2715455)
(0-224-)
LEVENT ASLAN ŞEHİT DANİŞ TUNALIGİL SOK. NO:11/15 MALTEPE/ ANKARA (0-312-2324975)
(0-312-2294529)
LEVENT BELLİ KAZIM ÖZALP MAH. ŞAİRLER SOK. 20/2 G.O.P./ ANKARA (0-312-4462929)
(0-312-4462934)
LEVENT GÜNDÜZ NOKTALI SOK. NO :5/ 3 G.O.P ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-428 07 07)
(0-312-428 00 50)
LEVENT YARALI
(LEVENT PATENT MARKA DAN. VE EĞT. TİC. LTD. ŞTİ. ) KONAKLAR MAH. AKASYALI SOK. NO:5 D:8 4.LEVENT/ İSTANBUL (0-212-3250050)
(0-212-3250050)
LEYLA ILDIR SELÇUKLU MAH. KIRAL İŞHANI K :3 EREĞLİ/ KONYA

LÜTFİYENUR KARA

(KUTLU MARKA PATENT VE MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. ) CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1263. SOK. NO:2/3 BALGAT/ ANKARA (0-312-4724475)
(0-312-4724485)
MAHİR SEZGİN
(BERA PATENT MARKA TESCİL. FİK. HAK. KAL. DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ) ORTABAYIR MAH. DEVRAN SOK. NO:1/4 KAĞITHANE/ İSTANBUL (0-212-2708224)
(0-212-2708223)
MAHMUT BAŞARAN Klodfarer Cad. Evin İşhanı 29/201-202 ÇEMBERLİTAŞ/ İSTANBUL (0-212-5168801)
(0-212-6383672)
MAHMUT NEDİM KAYAHAN STRAZBURG CAD. 41/17 DEMİRTEPE/ ANKARA (0-312-2320779)
(0-312-2321205)
MAKBULE ÖZER ARPAĞ PARİS CAD. HAVUZLU SOK. NO:4/9 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4194451)
(0-312-4194456)
MEHMET ABDULLAH TOKER NECATİBEY CAD. BALIKÇIOĞLU İŞHANI 6. KAT NO:6/143-144 SIHHİYE/ ANKARA (0-312-231 66 00)
(0-312-231 76 59)
MEHMET AKİF AYDIN
(AYDIN AYDIN MARKA PATENT DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) BAĞLARBAŞI MAH. ŞAHİN SOK. AYDIN AYDIN PLAZA NO:12/3 MALTEPE/ İSTANBUL (0-216-4598555)
(0-216-4598550)
MEHMET ALİ TAŞKIN
((ZÜMBÜL ODAMAN TAŞKIN) ) MEVLANA CAD. TERCÜMAN SİT. A3 BLOK K:10 D:43 CEVİLİBAĞ- TOPKAPI/ İSTANBUL (0-212-5101646)
(0-212-5106681)
MEHMET ATTİLA ÜNVER VEHBİBEY MAH. HASAN GÜRSOY PASAJI NO:47 AYVALIK/ BALIKESİR (0-266-3125140)
(0-266-3125140)
MEHMET EMİN KAYA
(MEHMET EMİN KAYA DAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 107/5 Maltepe/ ANKARA (0-312-2316101)
(0-312-2294609)
MEHMET ENES YILDIRIM
(TOPKAPI PATENT TURZ. İNŞ. DAN. HİZ. LTD. ŞTİ. ) M. Efendi Mah. Tercüman Blokları A-2 Blok Kat: 2 No:10 Zeytinburnu/ İSTANBUL (0-212-6794230)
(0-212-6799489)
MEHMET EYÜP ATACAN
(MARKASYA PATENT MARKA VE FİKRİ HAKLAR DAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) FATİH MAH. FEVZİ ÇAKMAK BUL. NO :159 İPEK APT. K :2 D :4 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP (0-342-322 76 36)
(0-342-321 76 61)
MEHMET FATİH ATİK ŞAMKAPI CAD. YÜKSEL ATİK İŞ MRK. NO:85/1 (PK:70100)/ KARAMAN (0-338-2133058)
(0-338-2137861)
MEHMET FATİH GÜÇLÜ ŞEHİT MUHTAR MAH. İSTİKLAL CAD. VAKIF GÖKÇEK İŞ HANI NO:36 D:403 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2520209)
(0-212-2522350)
MEHMET GÜN ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. NO :17 ZİNCİRLİKUYU ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-354 00 00)
(0-212-274 20 95)
MEHMET GÜRCAN BÜYÜKÜNAL Büyükdere Cad. Sivritaş Sok. Elbir İş Merkezi Kat:5/9 Mecidiyeköy/ İSTANBUL (0-212-3568707)
(0212-3568708)
MEHMET HALUK ELDEM
(ELDEM FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HİZM. LTD. ŞTİ. ) GÜMÜŞSUYU ÖMER AVNİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:18 GÜMÜŞSUYU PALAS KAT:2 D:6 TAKSİM- BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2922950)
(0-212-2292951)
MEHMET HULUSİ ADA
(KAYZER KALİBRASYON EĞT. VE DAN. HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) MUSALLA BAĞLARI MAH. BELH. CAD. NO:35 SELÇUKLU/ KONYA (0-332-2373484)
(0-332-2373494)
MEHMET KAAN DERİCİOĞLU
(ANKARA PATENT BÜROSU LTD. ŞTİ. ) Bestekar Sok. No:10 Kavaklıdere/ ANKARA (0-312-4172323)
(0-312-4255804)
MEHMET KÜRŞAD ALP 1203/11 SOK. NO:4 KARA HASAN ATLI İŞ MRK. K:6 D:625 GIDA ÇARŞISI HALKAPINAR- KONAK/ İZMİR (0-232-4691571)
(0-232-4691572)
MEHMET MARAŞ BULGURLU MAH. LİBADİYE CAD. ILGAZ APT. NO:3/1 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-3291333)
(0-216-3291333)
MEHMET MESUT BARKALE
(KİMLİK PATENT DAN. BİLİŞİM HİZ. LTD.ŞTİ. ) Babalık Mah. Demirci İş Mrk. B Blok Kat:6/607 Selçuklu/ KONYA (0 332 2356106)
(0 332 2356108)
MEHMET NOYAN ORCAN
(NT MARKA VE YÖNETİM DAN. İNŞ. LTD. ŞTİ. ) BAHÇELİEVLER MAH. ATA 2 SİTESİ ERGUVAN CAD. NO:33 ÇENGELKÖY- ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-348 86 85)

MEHMET ORAK

((MEHMET EMİN ÖZTÜRK) ) SERÇEÖNÜ MAH. AHMETPAŞA CAD. UĞUR PLAZA KAT:6 NO :28 / 41 KOCASİNAN/ KAYSERİ (0-352-222 77 45)
(0-352-222 77 85)
MEHMET TEOMAN SEYİTHANOĞLU Atatürk Bulvarı 199/A-12 Kavaklıdere/ ANKARA (0-312-4682828)
(0-312-4276970)
MEHMET TUNA YURTSEVEN
(TUBAY DANIŞMANLIK VE TEM. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ) Sağlık Sk. No: 46/14 , 06420 Yenişehir/ ANKARA (0-312-4351705)
(0-312-4355509)
MEHMET VEHBİ NAZIRLI
(DİLEK DIŞ TİCARET TAAH. VE TURİZM LTD. ŞTİ. ) İLK SOKAK NO:37/9 YÜCETEPE/ ANKARA (0-312-2318392)
(0-312-2320734)
MEHMET YAŞAR SOLMAZ BÜYÜKDERE CAD. NO:105 GAYRET APT. K:8 D:15 MECİDİYEKÖY/ MECİDİYEKÖY İSTANBUL (0-212-3569344)
(0-212-3569341)
MEHMET YİĞİT ALTINDAĞ CAD. NO:15/4 FERAH APT. DIŞKAPI/ ANKARA (0-312-3105893)
(0-312-3105893)
MEHTAP ÖZİLHAN (SARAÇOĞLU)
(İNDEM PATENT MARKA DAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 74. SOK. NO:5/3 ÖVEÇLER/ ANKARA (0-312-4723232)
(0-312-4720402)
MELEK ÇEVİK Yeni Etlik Cad. Bağ-Kur Blokları 1.Blok No:46 Etlik/ ANKARA (0-312-3523111)
(0-312-3235455)
MELEK ÖZTÜRK
(4M DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ. ) ETİ MAH. BİRECİK SOK. GAZİ İŞ MRK. NO:1/13 K:2 MALTEPE/ ANKARA (0-312-5505050)
(0-312-5505055)
MELİHA ÖZAT TUZLUÇAYIR MAH. 593. SOK. NO :4/10 MAMAK/ ANKARA (0-505-506 86 66)
(ev: 3651080)
MELİHA SELVİ Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 74. Sok. No :5 Eskişehir Yolu Bilkent Dönüşü 06800 ANKARA (0-312-2852056)
(0-312-2853725)
MELİKE AKSOY
(AKSOY DANIŞMANLIK GIDA TEKSTİL İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ) Necatibey Cad. Sezenler Sok. 2/21 Sıhhiye ANKARA (0-312-2315074)
(0-312-2310824)
MELİKE ÖZMAN ZAFER MAH. CUMHURİYET CAD. KONAK APT. 82/2 SAMSUN (0-362-2305111)
(0-362-2306835)
MELİKE ŞAHİN SAKIZLI CUMHURİYET MEYDANI FEHMİ VURAL PASAJI KAT:3/40-41 AYVALIK/ BALIKESİR (0-266-3124014)
(0-266-3124016)
MELİS ABACIOĞLU
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
MELTEM KINACI
(İSTANBUL PATENT MARKA VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Büyükdere Cad. Plaza 33 No:33 K:7 D:15-16 Şişli/ İSTANBUL (0-212-241 72 72)
(0-212-2417026)
MELTEM ŞANGÜDER DUZCU SÜTLÜCE MAH. DAMAR SOKAK NO:21/4 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2430404)
(0-212-2430420)
MENEKŞE YILDIZ
(ÖNCÜ PATENT OFİSİ LTD. ŞTİ. ) İHSANİYE MAH. İZMİRYOLU CAD. ATALAY 7 SİTESİ B BLOK N:114/4 NİLÜFER/ BURSA (0-224-2455960)
(0-224-2451170)
MERVE MACİT
(STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş. ) Büyükdere Caddesi 173 Levent İSTANBUL (0-212-3243100)
(0-212-3243119)
MESUD KORKUT ÜZÜM
(BOLTON SINAİ MÜLKİYET HİZM. LTD. ŞTİ. ) Sülünlü Sokak No:10 TR-34330 1.Levent/ İSTANBUL (0-212-2833603)
(0-212-2836233)
MESUT ADAN Şehit Adem Yavuz Sok. 8/12 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4184080)
(0-312-4181762)
MESUT TÜRKOĞLU
(DEFNE MARKA PATENT DAN. BİLİRKİŞİLİK HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. ) ATATÜRK CAD. NO:354 K:6 D:11 ALSANCAK/ İZMİR (0-232-422 21 22)

METE YOLDAŞ GENERAL YAZGAN SOK. TÜNEL GEÇİDİ İŞ HANI B BLOKNO :115 / 1 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2325580)

(0-212-2917955)
METİN BİLKAN
(ANKA DAN. BİLİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) ÇAYHANE SOKAK NO:21/2 G.O.P. ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4465267)
(0-312-4465268)
METİN ÇAMCI
(BAŞARI MÜŞAVİRLİK TİC. LTD. ŞTİ. ) KIZILIRMAK SOKAK NO:18/7 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4258319)
(0-312-4258247)
MEVLÜDE YEŞİM ÖZGEN
(TOKSAL PATENT VE MARKA HİZM. DAN. LTD. ŞTİ. ) HALİT ZİYA BULVARI NO:1 K:3 KONAK/ İZMİR (0-232-4662111)
(0-232-4417181)
MEVLÜT MEHMET AYDIN ORTAKLAR CADDESİ PEHLİVAN SOKAK ŞENYOLCU APT. NO :15 / 12 ŞİŞLİ / İSTANBUL (0-212-211 57 25)
(0-212-211 57 29)
MİNE ERDEM ULUYOL TEZCAN SOK. ŞENOCAK İŞHANI K:3 D:14 OSMANGAZİ/ BURSA (0-224-253 85 86)
(0-224-2538586)
MİNE ÖGE
(GÖRÜŞ PATENT MARKA VE TASARIM TİC. LTD. ŞTİ. ) BÜYÜKESAT MAH. UĞUR MUMCU CAD. UĞUR MUMCU' NUN SOK. NO:54 D:7 G.O.P.- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4460888)
(0-312-4460818)
MİNE ÖZDEMİR MEÇO Altıyol Söğütlüçeşme Cad. Altın iş hanı No: 56/87 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-4147413)
(0-216-3463182)
MİNE SELDA ARKAN
(ALFA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. ) Ağaçırağı Sokak 7-9 Pamir Apt. No:3 Gümüşsuyu 80090/ İSTANBUL (0-212-2933242)
(0-212-2445121)
MİTHAT ESER Sanayi Cad. Bilge Sok. No:2 Nesil Binası Yenibosna BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL (0-212-654 22 05)
(0-212-503 28 20)
MUALLA ÖZTÜRK KARA
(VİN TANITIM ORGANİZASYON VE DAN. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. ) YABA PLAZA CİHANGİR SOK. NO:1 D:8 SEYRANTEPE/ İSTANBUL (0-212-3243888)
(0-212-3243717)
MUAMMER ASLAN G.M.K. BULVARI ONUR SOK. NO:34/2 MALTEPE/ ANKARA (0-312-2317076)
(0-312-2317079)
MUHAMMED İHSAN BÜNYAD DİRİCAN
(EKOL PATENT MARKA KALİTE DAN. VE EĞT. HZM. TİC. LTD. ŞTİ. ) Reyhan Mah. Haşim İşcan Cad. Aytı İş Mrk. No:3/65 Osmangazi/ BURSA (0-224-2234410)
(0-224-2234435)
MUHARREM SİNGİN KOCATEPE MAH. LAMARTİN CAD. GRANİT APT. NO:48 KAT:3 D:10 TAKSİM/ İSTANBUL (0-212-2388920)
(0-212-2370476)
MUHİTTİN ALİOĞLU FULYA MAH. BÜYÜKDERE CAD. GARAJ SOK. NO:3/2 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL (0-212-2125500)
(0-212-2124200)
MUHİTTİN ÖZGÜR ÜNAL AKPINAR MAH. GÖKKUŞAĞI CAD. 865. SOK. DOSTLAR APARTMANI NO : 2 / 2 DİKMEN -ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-476 59 35)
(0-312-476 67 26)
MUHLİSE AYDIN
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
MURAT ALTINDERE
(ALTINDERE PATENT VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) KUVA-İ MİLLİYE CAD. GÖKDELEN İŞ MRK. KAT:10 D:204 MERSIN (0-324-3365210)
(0-324-3365296)
MURAT BASMACI
(SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. ) Büyükdere Cad. Dereboyu Sok. Zagra İş Mrk. C Blok K:2 Maslak/ İSTANBUL (0-212-2852670)
(0-212-2850181)
MURAT CEVAHİR COŞKUN
(SİMGE FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) KÜÇÜKSU MAH. TUFAN CAD. 2001 SİTESİ E BLOK D.3 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-4861071)
(0-216-4861071)
MURAT ÇEKİÇ ÇEVRE SOK. (ÜSKÜP CAD.) NO:8/A D:1 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4687704)
(0-312-4687737)
MURAT ÇÖPÜRKAYA KARTALTEPE MAH. LİMON ÇİÇEĞİ SOK. AK APT. NO:20 D:5 BAKIRKÖY/ İSTANBUL (0-212-6602717)
(0-212-6602718)
MURAT ELTUTAN
(ELTUTAN FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ) ŞAİR SABRİ SOK. NO:14 KAT:2 MECİDİYEKÖY- ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2722800)
(0-212-2746146)
MURAT KARACAN
(TECHMARK PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ) ŞAİR AHMET KUTSİ TECER CAD. NO :55 / 16 MERTER GÜNGÖREN / İSTANBUL (0-212-643 24 60)
(0-212-643 28 60)
MURAT KUŞ
(KALKINMA OFİSİ YÖN. DAN. EĞT. HİZM. REK. ORG. EML. MÜŞ. VE BİL. VE LOJ. TİC. LTD. ŞTİ. ) AHİ EVRAN CAD. NO:18/1-32 OSTİM/ ANKARA

MURAT PİŞKİN KEMALPAŞA MAH. YALI CAD. GÜMRÜK SOK. NO:8 K:2/B ÇANAKKALE (0-286-212 77 60)


MURAT SAYGIN

(SAYGIN PATENT MARKA VE TASARIM DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ) TAŞKÖPRÜ CAD. NO:7/11 YILDIZBAKKAL KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3384109)
(0-216-3384209)
MURAT SEVENCAN
(CND MÜHENDİSLİK MÜŞ. LTD. ŞTİ. ) Büyükelçi Sok. No:18/1 Kavaklıdere/ ANKARA (0-312-4688702)
(0-312-4688658)
MURAT SEYREK İSTİKLAL CAD. ASMALIMESCİT SOK. ÖNAY APT. NO:13/7 TÜNEL- BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2449286)
(0-212-2449330)
MURAT TURHAN Kuştepe Mah. Tomurcuk Sok. Nursanlar İş Mer. A Blok K:3 D:13 KAĞITHANE/ İSTANBUL (0-212-2179420)
(0-212-2119100)
MURAT YEŞİLYURT
(OPTİMUM PATENT OFİSİ DAN. LTD. ŞTİ. ) Abide-i Hürriyet Cad. No:209 Aslı Han K:7 D:27 Şişli/ İSTANBUL (0-212-3430606)
(0-212-3434543)
MUSA GÜZEL Menekşe 2 Sk. No:31/4 Kızılay/ ANKARA (0-312-4192927)
(0-312-4171131)
MUSA SAĞ Bahariye Cad. No :25 Kadıköy Sineması Pasajı A Blok K:2 Kadıköy/ İSTANBUL (0-216-3466846)
(0-216-3363721)
MUSTAFA AYDIN AKIN OĞUZLAR MAH. 1. CAD. 39. SOK. 4/6 BALGAT/ ANKARA (0-312-2863876)
(0-312-2842074)
MUSTAFA CEVDET AKBAY Cumhuriyet Mah. Avcı Sok. No:3 K:3 Kuşadası/ AYDIN (0-256-6127474)
(0-256-6126474)
MUSTAFA DAL
(REFERANS PATENT MARKA VE FİKRİ HAKLAR DAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) AHİ EVREN CAD. NAZMİ AKBACI İŞ MRK. NO:21 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-2767675)
(0-212-246 72 99)
MUSTAFA DEMİRKAYA
(ADRES PATENT MARKA VE FİKRİ HAKLAR LTD. ŞTİ. ) Büyükdere Cad. No:62 Lale İşhanı K:1 Mecidiyeköy/ İSTANBUL (0-212-3478989)
(0-212-3564181)
MUSTAFA DURAN
(MARKANTEP PATENT MARKA DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) İNÇİLİPINAR MAH. NAİL BİLEN CAD. DÜLGER İŞ MRK. NO:4/10 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP (0-342-3252300)
(0-342-3251030)
MUSTAFA EMRAH ARIK
((BORA TERZİOĞLU) ) ARAPSUYU MAH. 642. SOK. NO:42 KONYAALTI/ ANTALYA (0-242-2454545)
(0-242-2454536)
MUSTAFA GÖKSU
(SIRDAŞ PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Abide-i Hürriyet Cad. Mesut Cemil Sok. İzmen Sitesi B1 Blok K:13 No:116 Mecidiyeköy/ İSTANBUL (0-212-3563232)
(0-212-3563132)
MUSTAFA GÜZEL 56 EVLER A BLOK K: 1 NO:4 ADIYAMAN (0-416-2137750)
(0-416-2133238)
MUSTAFA HÜSEYİN BUZOĞLU Bayındır Sokak 37/11 Kızılay/ ANKARA (0-312-4356750)

MUSTAFA İSLAMOĞLU

(ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. ) ATATÜRK BULVARI 199- A/5 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4664871)
(0-312-4664872)
MUSTAFA MELİH KUYUCU EĞİTİM MAH. POYRAZ SOK. SADIKOĞLU 1 İŞ MER. NO :18 / 69 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-450 34 73)
(0-216-390 96 25)
MUSTAFA MİZRAK
(GÖK-SEL DANIŞMANLIK VE TİC.LTD.ŞTİ. ) Nenehatun Cad.No:8/6 KÜÇÜKESAT ANKARA (0-312-4476765)
(0-312-4478204)
MUSTAFA PUR
(KARDELEN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. ) G.M.K. BULVARI NO:61/4 MALTEPE/ ANKARA (0-312-2323514)
(0-312-2310145)
MUSTAFA ŞENEL- ADALET MAH. 1593/1 SOK. NO:65 K:4 D:8 BAYRAKLI/ İZMİR (0-232-4628238)
(0-232-4627425)
MUSTAFA TEPE TURGUT REİS CAD. 27/3 TANDOĞAN/ ANKARA (0-312-2320951)
(0-312-2300952)
MUSTAFA UTKUSEVEN
(DENİZAŞIRI ETÜD ARAŞTIRMA VE MÜŞ. LTD. ŞTİ. ) TEKSTİLKENT KOZA PLAZA A KULE KAT:7/27 ESENLER/ İSTANBUL (0-212-4382444)
(0-212-4380044)
MUSTAFA YÜCEEL
(ANADOLU MÜH. MÜŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ) Mebusevleri Anıt Cad. No:8/13 MEBUSEVLERİ TANDOĞAN/ ANKARA (0-312-2127320)
(0-312-2127344)
MUZAFFER BODUROĞLU Abide-i Hürriyet Cad. Kaplancalı-3 Apt No:284 D:8 Şişli/ İSTANBUL (0-212-3432324)
(0-212-3432323)
MÜCAHİT ÇİĞDEM MERKEZ MAH. SALİHPAŞA CAD. HASANAĞA İŞ MERKEZİ NO:49 K:3 D:28 GAZİOSMANPAŞA/ İSTANBUL (0-212-5781507)
(0-212-5781508)
MÜCELLA YURTOĞLU CAN GMK BULVARI 102/10 MALTEPE/ ANKARA (0-312-2322366)
(0-312-2322566)
MÜGE TEKİL
(TEKİL VE TEKİL MARKA VE PATENT BÜROSU LTD. ŞTİ. ) FERİT TEK SOK. NO:36 SABUR SAMİ BEY APT. D:2 34710 MODA- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3467400)
(0-216-3467485)
MÜJDE TEKİL
(TEKİL VE TEKİL MARKA VE PATENT BÜROSU LTD. ŞTİ. ) FERİT TEK SOK. NO:36 SABUR SAMİ BEY APT. D:2 34710 MODA- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3467400)
(0-216-3467485)
MÜJGAN ALCAN (ÖZDOĞAN) Halaskargazi Cad. Halaskar Apt. No:287/1 Şişli/ İSTANBUL (0-212-2340888)
(0-212-2340255)
MÜNEVVER LALE BAUER
(LEKSİUM DAN. VE SINAİ MÜLKİYET HİZM. LTD. ŞTİ. ) 36. ADA ATA 2-4 K:6 D:177 - 34758 ATAŞEHİR/ İSTANBUL (0-216-4566744)
(0-216-4551839)
MÜŞERREF AKYOL
(AKYOL SINAİ MÜLKİYET VE DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) TUNA CAD. NO:8/8 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4345200)
(0-312-4345537)
NACİYE TEKER Atatürk Cad. No:112 Kat:8 D :801 35210 Pasaport/ İZMİR (0-232-4416722)
(0-232-4418483)
NADİR ARISOY
(ETKİN PATENT MARKA TAS. FİKRİ VE TELF. HAK. VE HUK. HİZ. VE DAN. LTD. ŞTİ. ) GÜLBAHAR MAH. ESENTEPE CAD. NO:14 D:8 MECİDİYEKÖY- ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2135250)

NADİR ÇETİZ

(DEVA HOLDİNG A.Ş. ) HALKALI, MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD. NO :1 KÜÇÜKÇEKMECE/ İSTANBUL (0-212-692 92 92)
(0-212-697 17 59)
NAFİA BANU DEMİREL 1593/1 SOK. CUMHURİYET İŞHANI NO:15 KAT:2/221 BAYRAKLI/ İSTANBUL (0-232-4625210)
(0-232-4625260)
NAFİZ AYDIN M. Efendi Mah. Tercüman Blokları A-2 Blok Kat: 2 No:10 Zeytinburnu/ İSTANBUL (0-212-6794230)
(0-212-6799489)
NAİME ELİF GÖRGÜLÜ
(DAKİK MARKA PATENT TASARIM VE DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) HOCAPAŞA MAH. HÜDAVENDİGAR CAD. DİZEL HAN. NO:24/4 EMİNÖNÜ/ İSTANBUL (0-212-5273084)
NALAN ALAÇAL UÇAR SOK. ATATÜRK CAD. DİLKUM SİT. 2. BLK. D:27 SAHRAYICEDİD- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3857008)
(0-216-3857910)
NAMIK KEMAL ATALAN
(NASE TEMSİLCİLİK TAAH. İTH. İHR. PAZ. SAN.ve TİC. LTD.ŞTİ. ) CEYHUN ATIF KANSU CAD. BAYRAKTAR CENTER A BLO NO:114/20-21 BALGAT/ ANKARA (0-312-2234898)
(0-312-2138890)
NASUHİ ÖZTÜRK
(NB GRUP İLETİŞİM DAN. SİGO. ARACI. GIDA BİLG. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ) KADER SOK. NO:23/5 GAZİOSMANPAŞA/ ANKARA (0-312-4441685)
(0-312-4661685)
NAZLI KARACA
(NES DAN. HİZ. BİLG. END. MLZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) OSMANAĞA MAH. HASIRCIBAŞI CAD. BİRLİK APT. NO:22 D:6 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-4502920)
(0-216-4502921)
NAZLI TUĞBA KORKUT ÖZSOY
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
NEBAHAT YÖRÜK
(EKO-ÇED ÇEVRE DAN. VE MÜH. HİZM. LTD. ŞTİ. ) FATİH SULTAN MEHMET BUL. GİMPAŞ SİTESİ NO:143/4 NİLÜFER/ BURSA (0-224-2416224)
(0-224-2416225)
NECATİ ER KONAK MAH. 846 SOK. NO:51 KATİPZADE İŞ MRK. K:4 D:406 KONAK/ İZMİR (0-232-4451286)
(0-232-4451284)
NECATİ KURTOĞLU
(MAYA MARKA PATENT VE YAT.DAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. ) Necatibey Cad. No:64/D Kızılay/ ANKARA (0 312 2320882)
(0-312-2294021)
NECATİ OKTAY SAKARYA
(E.U.R.O.C.O.N.S EĞİTİM DAN. KALİBRASYON VE MARKA PATENT HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. ) ŞAİR EŞREF BULVARI OSMAN İŞ MERK. NO :4 D :503 ÇANKAYA - KONAK/ İZMİR (0-232-4412202)
(0-232-4833162)
NEFİSE KOÇ ÇELİK KARABAŞ MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BARIŞ APT. N:42 K:2 D:4 İZMİT/ KOCAELİ (0-262-3247174)
(0-262-3247174)
NESLİHAN DEĞER CUMHURİYET BULV. YILDIRIM İŞ MRK. NO:81 K:3 D:301 ALSANCAK/ İZMİR (0-232-4892321)
(0-232-4892388)
NESLİHAN PARLAKGÖZ LİBYA CAD. NO:48/2 KOCATEPE/ ANKARA (0-312-433 51 65)
(0-312-441 42 67)
NEŞET MAZLUM
(NEŞET MAZLUM PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Ataç Sok. No:5/9 Sıhhiye/ ANKARA (0-312-4330759)
(0-312-4333421)
NEVZER ALPERTEN
(ALPİM PATENT MARKA DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) OSTİM 31 / A SOKAK NO :25 / 171 YENİMAHALLE/ ANKARA (0-549-211 90 00)
(0-312-235 42 15)
NİGAR ATAN
(FALEZ MARKA PATENT DAN. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) ŞİRİNYALI MAH. İSMET GÖKŞEN CAD. KURT APT. NO:63 K:1 D:4 MURATPAŞA/ ANTALYA (0-242-3161622)
(0-242-3160929)
NİHAL ŞEN
(STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş. ) Büyükdere Caddesi 173 Levent İSTANBUL (0-212-3243100)
(0-212-3243119)
NİHAT ŞİMŞEK
(NETMER KAYSERİ DAN VE ENF. SİST. PATENT OFİSİ ÖZL. EĞT. ÖĞR. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) Sahabiye Mah. Yıldırım Cad.Şimşek İş Hanı No :46 Kocasinan/ KAYSERİ (0-352-2323262)
(0-352-2315481)
NİL KARADENİZ Talimhane Receppaşa Cad. Alişan Apt. 11/8 Taksim/ İSTANBUL (0-212-2970625)
(0-212-2505116)
NİL KARA
(MPD MARKA PATENT DAN. TURİZM İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) Selanik 2 Cad. No:61/ 6 Kızılay/ ANKARA (0-312-4192751)

NİLGÜN SOYDAN BAL

(ANTALYA MARKA PATENT TESCİL VE DAN. HİZ. YAYINCILIK VE TİC. LTD. ŞTİ. ) Gülük Cad. 30/2 ANTALYA (0-242-242 28 88)
(0 242 2442931)
NİLHAN TUNÇ GAZİOSMANPAŞA BLV. NO:3 D:813 YENİ ASIR İŞHANI ÇANKAYA/ İZMİR (0-232-4415002)

NİYAZİ BERKAY KIRCI

(AMK PATENT DAN. LTD. ŞTİ ) Adakale Sok. 32/14 Kızılay/ ANKARA (0 312 4337320)

NİYAZİ KASAP

(ÇIRAĞAN PATENT OFİSİ LTD. ŞTİ. ) KÜKÜRTLÜ MAH. POSTA SOK. PETEK APART. NO :93/A D:2 OSMANGAZİ/ BURSA (0-224-2340600)
(0-224-2346199)
NUR BAHAR AVCI
(HEDEF MARKA VE PATENT DAN. ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZ. TUR. TAŞIMACILIK GIDA ÜRÜNLERİ ENERJİ İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) KONUR SOKAK NO:43/8 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4180090)

NUR HAYAT BURAN SARAYLAR MAH. SALİH SOK. NO :1 / 3 KÜTAHYA (0-274-2160014)

(0-274-2244905)
NUR NİHAN ÖZBAY
(PROMETYUM DAN. TEMSİLCİLİK BİLİŞİM VE EĞT. TİC. LTD. ŞTİ. ) ÇİĞDEM MAH. 357. SOK. SEĞMEN SİTESİ A BLOK NO:7/35 KARAKUSUNLAR/ ANKARA (0-312-2859501)
(0-0312-2851846)
NURCAN MERDİVENCİ
(KIZILIRMAK DAN. TEKS. GIDA İNŞ. EĞT. ELK. TEM. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ ) İRFAN BAŞTUĞ CAD. NO:116/1 AYDINLIKEVLER/ ANKARA (0-312-5172664)
(0-312-5172694)
NURETTİN ÇİTİL İNÖNÜ CAD. NURŞİN APT. NO :56/5 MALATYA (0-422-3263031)

NURİ OKUTAN Atatürk Cad. Bedir Han No: 382 Kat:4/8 RİZE (0-464-2146011)

(0-464-2146012)
NURİYE KUTLUAY HATİPOĞLU BESTEKAR SOK. 12/10 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4180734)
(0-312-4180738)
NURİYE YAVAN
(MOMENTOFİS PATENT VE MARKA LTD. ŞTİ. ) BÜLTEN SOK. NO:66 / 2 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4661633)
(0-312-4661634)
NURŞEN ACAR DEDEOĞLU HATIR SOK. NO:15/A G.O.P. -ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4476730)
(0-312-4476731)
NÜLİFER AY BÜYÜKDERE CAD. TEVFİK ERDÖNMEZ SOK. EMEKLİ SUBAY EVLERİ 14. BLOK D:7 ESENTEPE- ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2740794)
(0-212-2740793
OĞUZ YİĞİTSÖZLÜ ESKİ ADLİYE SARAYI KARŞISI NO:7 KAT:1 GÜNEP PLAZA NO:103 SEYHAN/ ADANA (0-322-3525545)
(0-322-)
OKAN ÇAN
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
OKTAY ERCAN
(BİLGE PATENT VE DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) GÜVEN MAH. MENDERES CAD. NO:25 KAT:2 NO:3 GÜNGÖREN/ İSTANBUL (0-212-5547474)
(0-212-5547474)
OKTAY ŞİMŞEK
(DESTEK PATENT A.Ş. ) POLARİS PLAZA AHİ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-3460260)
(0-212-3460264)
ONUR TURGUT
((ŞEREF MUTLU KOCAOĞLU) ) AKÇAALİ MAH. ATATÜRK CAD. NO: 2/D GÖNEN/ BALIKESİR (0-266-7628666)
(0-266-7625548)
ONUR ÜNAL
(BİLGEONUR ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT YAZILIM LTD. ŞTİ. ) İHSANİYE MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI AKSEL SİT. B BLOK NO :10 K :3 D :5 NİLÜFER/ BURSA (0-224-2402344)
(0-224-2402342)
ONUR YÜKSEL
(DESTEK PATENT A.Ş. ) POLARİS PLAZA AHİ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-3460260)
(0-212-3460264)
OSMAN ÇEKİRGE HARAPARASI MAH. ŞEHİT OSMAN DURMAZ CAD. SEMA CİVELEK İŞHANI C BLOK NO:2/C ANTAKYA/ HATAY (0-326-2251333)
(0-326-2250125)
OYA KESKİN
((ARZU OĞUZ) ) TİREBOLU SOK. 3/8 YUKARI AYRANCI/ ANKARA (0-312-4680847)
(0-312-4680857)
OZAN ANIL
(PROFESYONEL MARKA PATENT ARA VE END HİZM SAN VE TİC LTD ŞTİ ) Hoşnudiye Mah. Vural Sok. No:12/4 ESKİŞEHİR (0-222-2303181)
(0-222-2304775)
ÖMER BİLHAN SAVGU 853 SOK. NO:13 K:4 D:411 KONAK/ İZMİR (0-232-4834169)
(0-232-4834953)
ÖMER DÜNDAR
(STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş. ) Büyükdere Caddesi 173 Levent İSTANBUL (0-212-3243100)
(0-212-3243119)
ÖMER KALKAN İsmet İnönü Cad. Miralay Şefik Bey Sok. Antalya Palas Apt. No:5/5 Gümüşsuyu- TAKSİM/ İSTANBUL (0-212-2924656)
(0-212-2936283)
ÖMER KESİKLİ BAĞDAT CAD. TRAK APT. NO:149/7 SELAMİÇEŞME- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3482924)
(0-216-3377490)
ÖMER KOCAKUŞAK
(BİLEN PATENT A.Ş. ) HÜDAVENDİGAR MAH. BİLTEKİN CAD. AKKONAK VİLLALARI NO:31/A OSMANGAZİ/ BURSA (0-224-2393050)
(0-224-2393070)
ÖMER SOYLU NECATİBEY CAD. ELGÜN SOK. NO:4/6 KIZILAY/ ANKARA (0-312-2291062)
(0-312-2299532)
ÖNER SERCAN SÜMER
(AVŞAR FİKRİ SINAİ HAKLAR DAN. LTD. ŞTİ. ) BÜYÜKDERE CAD ANDAÇ İŞ MRK. NO:45 K:2 D:17 MECİDİYEKÖY- ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-3477744)
(0-212-3478474)
ÖZDEN TÜFEKÇİOĞLU
(STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş. ) Büyükdere Caddesi 173 Levent İSTANBUL (0-212-3243100)
(0-212-3243119)
ÖZDEN TÜRKAY 295/2 SOK. NO:1 EGE SUN PLAZA B BLOK K:3 D:325 BAYRAKLI/ İZMİR (0-232-4613000)
(0-232-4613002)
ÖZEL DEMİRKOL
(İSTANBUL FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ FİKRİ VE SINAİ HAK. ARAŞ. DAN. HİZ. LTD. ŞTİ. ) PİYERLOTİ CAD. PEYKHANE SOK. NO:14/4 SULTANAHMET/ İSTANBUL (0-212-5180008)
(0-212-5180009)
ÖZGE AKBIYIK 1714 Banka Sok. No:23/104 Karşıyaka/ İZMİR (0-232-3819769)

ÖZGE AKIN MENGENLİ MAHATMAGANDİ CAD. NO:94/1 G.O.P./ ANKARA (0-312-4472756)

(0-312-4476089)
ÖZGE ANIK BÜYÜKELÇİ SOK. NO:20/6 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4687630)
(0-312-4687788)
ÖZGÜÇ GEDİK
(GEDİK PATENT OFİSİ VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) NECATİBEY CAD. NO:88/3 MALTEPE/ ANKARA (0-312-4172625)
(0-312-4171724)
ÖZGÜL ATİK ETİ MAH. TOROS SOK. NO :27 / 7 SIHHİYE-ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-231 82 99)

ÖZGÜL EMİROĞLU

(BT MARKA PATENT DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ A - 3 BLOK K :16 NO :461 BAKIRKÖY/ İSTANBUL (0-212-465 76 67)

ÖZGÜN ÖZTUNÇ BÜYÜKDERE CAD. GAYRET APT. NO:93/1 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL (0-212-3563210)

(0-212-3563213)
ÖZGÜN YILDIRIM ADAKALE SOK. ADA APT. NO :8/10 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4304780)
(0-312-4304782)
ÖZGÜR BAŞ KUŞDİLİ CAD. AZAM PALAS APT. NO:47/20 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-5419527)
(0-216-5419528)
ÖZGÜR KAYA KOŞUYOLU MAH. KOŞUYOLU CAD. NO :46 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-327 38 38)
(0216-545 67 67)
ÖZGÜR ÖZŞARİK BÜYÜKDERE CAD. ÇINAR APT. NO:95/7 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL (0-212 3471217)
(0-212-3471288)
ÖZGÜR SOLAK FERİTPAŞA MAH. KULE CAD. NO :2 KULE PLAZA K:22 D :36 SELÇUKLU/ KONYA (0-332-236 76 36)
(0-332-237 96 76)
ÖZLEM DOĞAN BIYIKLI SALTAK CAD. DOĞAN APT. NO:48 K:4 D:7 MERKEZ/ DENİZLİ (0-258-2419961)
(0-258-2419961)
ÖZLEM FÜTMAN
(OFO VENTURA SINAİ MÜLKİYET HİZM. LTD. ŞTİ. ) MEŞRUTİYET MAH. HALASKAR GAZİ CAD. ÇANKAYA APT. NO:266/2 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2196733)
(0-212-2341709)
ÖZLEM KOÇANAOĞULLARI MAHMUT ESAT BOZKURT CAD. 1442 SOK. NO:15/4 ALSANCAK/ İZMİR (0-232-4218621)
(0-232-4217378)
ÖZSEV KANIBELLİ KURBAĞALIDERE CAD. 45/47 YONCA APT. K:2 D:5 HASANPAŞA/ KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-4506385)
(0-216-4506386)
PAKİZE KOCAMAN AŞA ATATÜRK MAH. ALEMDAĞ CAD. NO :103 SARAY APT. K :4 D:8 ÜMRANİYE/ İSTANBUL (0-216-5231260)
(0-216-5231261)
PEVRİL KEÇELİ
(DENİZ PATENT MARKA EMLAK MÜŞ. LTD. ŞTİ. ) Tuna Cad. Sağlık 1 Sok. 43/3 Kızılay ANKARA (0-312-4301044)

PINAR ARIKAN

(GÜN DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. NO :17 ZİNCİRLİKUYU ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-354 00 00)
(0-212-274 20 95)
PINAR BULUT
(FARMAPATENT LİMİTED ŞİRKETİ. ) GMK. Bulvarı No: 42/5 Maltepe/ ANKARA (0-312-2298928)
(0-312-2312292)
PINAR CERİT SIRAKAPILAR MAH. SALTAK CAD. NO:63 HAZNEDAR İŞ MRK. KAT:3 D:6 (7. NOTER ÜZERİ) MERKEZ/ DENİZLİ (0-258-2658777)
(0-258-2658777)
PINAR SÜR
(REKOR PATENT MARKA FİKRİ HAKLAR VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) FATİH MAH. BEYAZ YALI CAD. BEYAZ YALI APRT. NO :19 / 51 KÜÇÜKÇEKMECE/ İSTANBUL (0-212-6881124)
(0-212-6881124)
RABİA ÖZLEM ORHUN
(ÇÖZÜM PATENT FİKRİ VE SINAİ HAK. DAN. HİZ. LTD. ŞTİ. ) ÖRNEKTEPE MAH. PAZARALTI SOK. NO:138 D:10 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2222888)
(0-212-3207713)
RAMAZAN KALKAN
(ABTUR PROJE DAN. EĞT. TERC. GIDA HAYV. İNŞ. MAK. MAD. NAKL. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) UÇARLI SOK. NO:57/12 AYRANCI- ÇAKAYA/ ANKARA (0-312-4665325)
RAMAZAN ZEYBEK BATIKÖY MAHALLESİ ŞÜKRAN CADDESİ 402 E BLOK D :11 MİMAROBA BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL (0-212-8830094)
(0-212-8832914)
RASİM ERTAN RİGEL Libadiye Cad. Göztepe Soyak Sitesi No :12/B D :238 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-3178642)
(0-216-4722297)
RESUL BAL
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
REŞAT MURAT ÖZSUNAY
((ERGUN ÖZSUNAY) ) İSTİKLAL CAD. NO: 233/1 TUNCA APT. D: 7 PK: 34430 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-243 98 31)
(0-212-243 96 94)
REŞİT TAYFUN ALAN Atatürk Bulvarı No:151/907 BAKANLIKLAR/ ANKARA (0-312-4188804)
(0-312-4188846)
REYHAN İNANICI MAHMUT YESARİ SOK. NO:47 KOŞUYOLU- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3408215)
(0-216-3408220)
RIZA FERHAN ÇAĞIRGAN
(GÜR MARKA VE PATENT DAN. ARAŞ. HİZM. LTD. ŞTİ. ) HACI ADİL CAD. NO:1 LEVENT/ İSTANBUL (0-212-3259020)
(0-212-3259023)
RÜŞTÜ CENK DAMGACIOĞLU İNÖNÜ CAD. İNTAŞ ÇAMLIK SİT. A BLOK NO:10/3 SAHRAYICEDİT/ İSTANBUL (0532-2838038)
(0-216-363 18 70)
SABRİ BAYRAKTAR
(SAMPA PATENT DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) KALE MAH. ŞAFAK SOK. KILIÇ APRT. NO :23/3 SAMSUN (0-362-431 17 70)
(0-362-431 17 70)
SABRİ BOLIŞIK Mithatpaşa Cad. 48/16 KIZILAY- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4358415)
(0-312-4324942)
SABRİ SONER İSTİKLAL CAD. ORHAN ADLİ APAYDIN SOK. BARO HAN K:5/513 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2498670)
(0-212-2450595)
SAİM ONUR AYCAN ATATÜRK BULV. NO:231/19 K:5 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-466 62 97)
(0-312-466 52 95)
SALİH AKSEBZECİ
(ASİL MAKİNA İNŞ. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ) Gevher Nesibe Mah. Donanma Cad. No:17/2 Kocasinan/ KAYSERİ (0-352-2220502)
(0-352-2220294)
SALİH SITKI ERDAT HAMAM CAD. NO :43 K :3 BEYAZIT/ İSTANBUL (0-212-5182194)
(0-212-6387245)
SAMİYE EYÜBOĞLU
(EYÜBOĞLU MARKA VE PATENT DAN. A.Ş. ) TUNALI HİLMİ CAD. NO:99/10 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-428 51 93)
(0-312-428 09 07)
SARPER YILDIZ Alaaddin Cad. Subay Orduevi Karşısı Saray İşhanı K:2 No :304 KONYA (0-332-3508676)
(0-332-3536615)
SAVAŞ GÜMÜŞ
(ACAR PATENT MARKA FİKRİ HAKLAR VE KAL. YÖN. SİS. EĞT DAN. LTD ŞTİ ) FULYA CADDESİ NO :12 / A 34360 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2111616)
(0-212-3562002)
SAVAŞ YÜKSEL Necatibey Cad. No:64 K:1 D:4 Kızılay/ ANKARA (0-312-231777)
(0-312-2305483)
SEBAHAT ULUŞAN
(ULUŞAN MARKA PATENT EĞİTİM VE DAN. HİZM. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) STRAZBURG CADDESİ NO:14/12 SIHHİYE/ ANKARA (0-312-2323909)
(0-312-2323910)
SEÇİL ÇOROĞLU ATATÜRK MAH. SEDEF CAD. NO:2 ATAŞEHİR RESİDENCE A/44 ATAŞEHİR/ İSTANBUL (0-216-4569446)
(0-216-4567300)
SEDA ÜNGÜR
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
SEDAT ÖZŞAHİN ATIŞALANI CAD. ERZURUM İŞ MRK KAT:4/10 ESENLER/ İSTANBUL (0-212-5689903)
(0-212-6105735)
SEDAT SEL FATİH MAH. İNÖNÜ CAD. SAİT HALİM ERGÖR ÇARŞISI NO:3/D GÖKÇEADA/ ÇANAKKALE (0-286-8874212)
(0-286-8874222)
SEFER GEZER
(TÜRKÜN HOLDİNG A.Ş. ) Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad.2. Sok. No:2 Kat:1 NİLÜFER/ BURSA (0-224-2427070)
(0-224-2432441)
SELAHATTİN DOĞAN Necatibey Cad. Top İş Hanı No:40/22 Sıhhıye/ ANKARA (0-312-2299743)
(0-312-2299742)
SELAMİ ELİAL
(ANKARA ETÜT MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. ) EMEK MAH. 9. SOKAK EMEK APT. NO:3 D:4 EMEK/ ANKARA (0-312-4440994)
(0312-4440994)
SELÇUK AKÇAY
(AK MARKA PATENT VE DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) Özveren Sok. No:27/12 Demirtepe/ ANKARA (0-312-2320333)
(0-312-2315635)
SELÇUK AKKAŞ ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CAD. ÖZİŞ APRT. NO :21/4 İÇERENKÖY - KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-4696363)
(0-216-5723855)
SELÇUK TOPÇUOĞLU BUTTİM iŞ MER. B BLOK K :4 NO :1128 OSMANGAZİ/ BURSA (0-224-2117101)
(0-224-2233398)
SELEN SEVİNÇ
((ZEYNEP TANRIÖVER) ) MİTHATPAŞA CAD. NO:742 K:1/1 GÜZELYALI/ İZMİR (0-232-2431188)
(0-2322432833)
SELİN ÇELİK TAYLAN İSMET İNÖNÜ CAD. POTUOĞLU APT. K:2 35/5 ESKİŞEHİR (0-222-2209505)
(0-222-2209505)
SELMA ÜNLÜ BURHANİYE MAH. ATİLLA SOK. NO:6 ALTUNİZADE/ İSTANBUL (0-216-3217787)
(0-216-3217717)
SEMA SİNMEZ
(DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. ) İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL (0-212-2526122)
(0-212-2937676)
SEMRA BAYKAN
(HEDEF SINAİ MÜLKİYET VE DAN. HİZM. LTD.ŞTİ. ) BARIŞ MAH. İKBAL SOK. ATALAY 10 SİTESİ K:5 D:10 NİLÜFER/ BURSA (0-224-4534901)
(0224-4534903)
SENEM ÖZCAN (KİRAZ) HALASKARGAZİ CAD. GARANTİ APT. NO:4 K:7 D:26 HARBİYE- ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2404712)
(0-212-2404788)
SERAL CANTÜRK ÇAKMAK
(STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş. ) Büyükdere Caddesi 173 Levent İSTANBUL (0-212-3243100)
(0-212-3243119)
SERAP DEMİRDAĞ
(FİDES MARKA PATENT TERCÜME DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) ÖZVEREN SOK. NO:27/5 DEMİRTEPE/ ANKARA (0-312-2325020)
(0-312-2314215)
SERAP KARA
(M.S TURKUAZ DAN. REK. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ) Özveren Sok. 27/8 Demirtepe/ ANKARA (0-312-2324334)
(0-312-2325029)
SERDA ETYEMEZ
(ALFA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. ) Ağaçırağı Sokak 7-9 Pamir Apt. No:3 Gümüşsuyu 80090/ İSTANBUL (0-212-2933242)
(0-212-2445121)
SERDAR BİLGİÇ
(AJANS OBERON HİZM. GRUBU LTD. ŞTİ. ) Doğan Demircioğlu Cad.No:20 ÇAMLIK DENİZLİ (0-258-2121915)
(0-258-2128029)
SERDAR ÖLMEZ TARLA MAH.DR. YUSUF ZİYA PAŞA SOK. BAYKAL İŞ MRK. KAT:3 / 7 SELÇUKLU/ KONYA (0-332-3504818)
(0-332-3503205)
SERDAR TAHTAKIRAN
(TAHTAKIRAN PATENT VE BİLGİ TEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) Hacıilyas Mah. Tezcan Sok. Şenocak İşhanı No:1/4 Osmangazi/ BURSA (0-224-2729208)
(0-224-2717172)
SERDAR YILMAZ KORE ŞEHİTLERİ CAD. NO :30 D :9 ZİNCİRLİKUYU/ İSTANBUL (0-212-216 06 65)
(0-212-213 06 80)
SERFİNAZ SİBEL YÜCE CEMAL GÜRSEL CAD. NO:494/1 KARŞIYAKA/ İZMİR (0-232-3363292)
(0-232-3365891)
SERHAT BULUT
((BAKİ DEMİR - NUSRET SARI) ) YENİDOĞAN MAH. BOSNA CAD. NO:86/A ADAPAZARI/ SAKARYA (0-264- 2818115)
(0-264-2818115)
SERKAN ALTINOKLU 35 METRELİK YOL ÜZERİ GÜLLERPINARI MAH. KIYMALI SOK. NO:20/4 ALANYA ANTALYA (0-242-5190966)
(0-242-5190933)
SERKAN BEN
(ARŞİV PATENT DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) MİLLET CAD. MURATPAŞA SOK. NO:2/205 YENİHAN- AKSARAY/ İSTANBUL (0-212-5333454)
(0-212-5333346)
SERKAN MAZLUM
(NEŞET MAZLUM PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Ataç Sok. No:5/9 Sıhhiye/ ANKARA (0-312-4330759)
(0-312-4333421)
SERKAN MUTLUEL 1378 Sok. No:4/1 Kordon İşhanı Kat:4/403 Alsancak/ İZMİR (0-232-4649872)
(0-232-4649950)
SERKAN ÖZTÜRK
(ÇANKAYA PATENT MARKA VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) TUNUS CAD. NO:40/9 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4667979)
(0-312-4667978)
SERKAN TURHAN KARTALTEPE MAH. KOŞUYOLU CAD. NO :39 A KALİTE BAKIRKÖY/ İSTANBUL (0-212-660 96 57)
(0-212-660 81 37)
SEYİT AHMET DELİALİOĞLU
(ULUSAL MARKA&PATENT VE MALİ MÜŞ. HİZM. LTD. ŞTİ. ) CEYHUN ATIF KANSU CAD. 6. SOK. NO:35/11 BALGAT/ ANKARA (0-312-4721100)
(0-312-4722900)
SEZEN SEZEN
((ÖMER DURAK) ) BALMUMCU MAH. ITRİ SOK. NO:4 K:3-4-5 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (0-212-2748121)
(0-212-2662790)
SİBEL GÜMÜŞ
(ACAR PATENT MARKA FİKRİ HAKLAR VE KAL. YÖN. SİS. EĞT DAN. LTD ŞTİ ) FULYA CADDESİ NO :12 / A 34360 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2111616)
(0-212-3562002)
SİBEL GÜNEŞ
(BAŞKENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YAPI TİCARET LTD. ŞTİ. ) Necatibey Caddesi Sezenler Sokak No:1/9 KIZILAY ANKARA (0-312-2310022)
(0-312-2314598)
SİBEL KAYA
(TRADE MARKS AGENCİES CO LTD ABU GAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY TMP ) TUNUS CAD. NO: 15/4 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-4176095)
(0-312-4170091)
SİNAN ASLAN İSTİKLAL CAD. AKİŞ SOK. NO:18 ASELCİOĞLU İŞHANI K:2 ANTAKYA / HATAY (0-326-2124090)
(0-326-2125090)
SİNAN BAYINDIR CAĞANOĞLU YOKUŞU SAADETHAN KAT:2 NO:209 SİRKECİ/ SİRKECİ İSTANBUL (0-212-5202181)
(0-212-5202181)
SİNAN DEMİRCİOĞLU HALASKARGAZİ CAD. NO:158/98 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2321516)
(0-212-2321711)
SİNAN SARAÇ HALİL RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC. MER. A BLOK K :9 NO :1137 OKMEYDANI ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-222 65 35)
(0-212-222 65 36)
SİNEM LÜTFİYE TEOMAN
((YÜKSEL KARKIN KÜÇÜK AVUKATLIK ORTAKLIĞI) ) BÜYÜKDERE CAD. NO:127 ASTORİA A KULE KAT:6 -24-26-27 ESENTEPE/ İSTANBUL (0-212-3180505)
(0-212-3180506)
SİNEM ÖZDEMİR ALTAYÇEŞME MAH. SARIGÜL SOK. MUTLUKENT SİT. NO:7 A/28 MALTEPE/ İSTANBUL (0-216-3713719)
(0-216-3713719)
SONER PAKER
(YANKI DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ) TUNUS CADDESİ NO :73 / 3 KAVAKLIDERE/ ANKARA (0-312-428 31 65)
(0-312-428 31 67)
SUAT MURAT ÇELİKTEN
(PAL DAN. YAY.VE PAZ. LTD. ŞTİ. ) 1450. SOKAK ULUSOY PLAZA NO:9/27 KAT:7 ÇUKURAMBAR/ ANKARA (0-312-2200858)
(0-312-2200424)
SUAT UÇARLI MECİDİYE CAD. ADI GÜZEL İŞMERKEZİ NO:14/6 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL (0-212-2660218)
(0-212-2660223)
SULTAN PINAR ŞEN
(NEUTEC AC AR-GE SAN. VE TİC. A.Ş. ) GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN CAD. MERTER İŞ MRK. BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:2/6 MERTER/ İSTANBUL (0212-4825891)

SÜLEYMAN BALCI TERCÜMAN SİTESİ A-9 BLOK DAİRE:3 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL (0-212-416 88 81)

(0-212-416 88 84)
SÜREYYA AYŞE AKTAN
(FİKİR MAHSULLERİ OFİSİ MARKA PATENT DAN. VE EĞT. HİZ. A.Ş. ) Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:22 K:11 Maslak/ İSTANBUL (0-212-3450606)
(0-212-3450618)
ŞAHİN SAMUR
(LİDER FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. ÖMÜR SOK. NO:10 D:6 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL (0-212-6416500)
(0-212-6422252)
ŞEBNEM GAMZE KULEYİN YILDIRIM
((MEHMET HAKAN YILDIRIM) ) SÖĞÜTLÜ ÇEŞME CAD. BEKÇİ SOK. NO:10-11 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3495028)
(0-216-3450947)
ŞENAY HASGÜL SAKARYA CAD. NO:77 MERVE APT. K:4 D:13 MANAVKUYU/BORNOVA/ İZMİR (0-232-4350707)
(0-232-4353528)
ŞEREF SEZER MÜFTÜ MAH. UĞUR MUMCU CAD. MEFTUN İŞ MRK. KAT:1 NO:110 KDZ.EREĞLİ/ ZONGULDAK (0-372-323 76 46)
ŞERİFE AKAR ÖMER AVNİ MAH. DÜMEN SOK. GÜNAYDIN APT. NO:5/3 GÜMÜŞSUYU- BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2525902)
(0212-2525904)
ŞEVKİ ONUR ÖZ Tunus Cad. Tunus Apt. No :19/3 06680 Kavaklıdere/ ANKARA (0-312-4192500)
(0312-4332875)
ŞULE TAŞKAN (AYDIN)
(AYDIN PATENT MARKA TANITIM VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Barbaros Bulvarı Hoşsohbet Sok.No:1/14 Balmumcu İSTANBUL (0-212-2167976)
(0-212-2168055)
ŞÜKRAN PELİN DEMİROĞLU (TÜRKOĞLU)
(DESTEK PATENT A.Ş. ) POLARİS PLAZA AHİ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-3460260)
(0-212-3460264)
TAHSİN TORUNOĞLU VARLIK MAH. YÜZÜNCÜ YIL BUL. BULVAR APT. A BLOK NO :42 / 2 MURATPAŞA/ ANTALYA (0-242-248 11 87)
(0-242-248 11 97)
TANER DEMİR KORE ŞEHİTLERİ CAD. YONCA APT. A BLOK NO:1/7 ZİNCİRLİKUYU/ İSTANBUL (0-212-2883841)
(0-212-2883842)
TARIK ASLAN
(AYRINTI PATENT LTD. ŞTİ. ) KUYUMCU KENT 1. PLAZA K :2 D :2 YENİBOSNA - BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL (0-212-6031790)
(0-212-6031788)
TAYLAN ARIHAN HOŞDERE CAD. NO:200/9 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4421222)
(0-312-4428393)
TEVFİK ARIKAN (ÜLKER) Esenboğa Yolu 21. Km PURSAKLAR/ ANKARA (0-312-3992929)
(0-312-3123734)
TOLGA ÇAYLAK
(DIŞ PATENT MARKA TESCİL HİZM. LTD. ŞTİ. ) İbrahim Ağa Mah. Acıbadem Gömeç Sok.Akgün İş Mrk. No :37 D :6 Kadıköy İSTANBUL (0-216-5455700)
(0-216-5455707)
TOLGA HEKİMOĞLU ASIM US SOK. NO:1 D:1 KIZILTOPRAK/ KADIKÖY İSTANBUL (0-216-349 21 72)
(0-216-337 78 38)
TUBA ÖZYILDIRIM
(ÖZYILDIRIM MARKA PATENT DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) BALMUMCU ITRİ SOK. NO:3 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (0-212-3472736)
(0-212-3472754)
TUGAY TÜTÜNCÜ FULYA MAH. FULYA CAD. İNCİ APT. NO:27 D:25 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2117888)
(0-212-2115855)
TUĞBA ŞEKERAL KOCATEPE MAH. MEGA CENTER A-BLOK NO:1022 BAYRAMPAŞA/ İSTANBUL (0-212-6409039)
(0-212-2335798)
TUNA PEKER Tunus Caddesi,No:76/11 Kavaklıdere/ ANKARA (0-312-4687830)
(0-312-4679641)
TUNCAY YALIM
(BÜROMARK MARKA PATENT FİKRİ HAKLAR DANIŞ. ORG. LTD. ŞTİ. ) DEMİRCİLER SİT.9. YOL GALAKSİ B İŞ MERK. NO :73 / 102 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL (0-212-510 75 30)
(0-212-510 99 22)
TUNÇ KARAMUSTAFAOĞLU FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. POYRAZ SOK. CEM-KES UTAS İŞ MRK. NO:5 K:2 D:5/A HASANPAŞA- KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-4502179)
(0-216-4502679)
TURAN HANÇERLİ MERKEZ MAH. REŞİTPAŞA CAD. KASAPOĞLU SOK. NO:2 D:1 AVCILAR/ İSTANBUL (0-212-5903335)
(0-212-5919277)
TURGAY SAĞDIÇ
(YETKİN MÜMESSİLLİK VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ. ) KONUR SOK. NO:69/8 BAKANLIKLAR/ ANKARA (0-312-4253725)
(0-312-4256425)
TURHAN UZUN
(AGAH PATENT MARKA TES FİK.HAK.KAL.DAN.HİZ.BİL.TİC.LTD.ŞTİ ) BÜYÜKDERE CAD. NO:79 BOR APT. KAT:6 D:13 MECİDİYEKÖY- ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0 216 5771970)
(0 216 577 1969)
TÜLİN DÜNDAR
(STOK SINAİ MÜLKİYET HİZM. A.Ş. ) Büyükdere Caddesi 173 Levent İSTANBUL (0-212-3243100)
(0-212-3243119)
TÜLİN TOMURCUK YILDIZ POSTA CAD. NO:14 EMEL SİTESİ A BLOK K:6 D:606 GAYRETTEPE/ İSTANBUL (0-212-2747774)
(0-212-2747766)
TÜRKAN BAYRAKTAROĞLU KULEDİBİ BÜYÜKHENDEK CAD. 15/6 BEYOĞLU/ İSTANBUL (0-212-2497331)
(0-212-2930235)
UĞUR AKTEKİN
(GÜN DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. NO :17 ZİNCİRLİKUYU ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-354 00 00)
(0-212-274 20 95)
UĞUR BİLEN
(SİSTEM PATENT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON DAN. DENETİM VE EĞT. HİZM. LTD. ŞTİ. ) ATATÜRK CAD. NO:148 K:4 PASAPORT/ İZMİR (0-232-4419000)
(0-232-4417909)
UĞUR ÇAVUŞOĞLU
(MİMOZA ULUSAL VE ULUSLARARASI FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DAN. A.Ş. ) ZİYA GÖKALP CAD. 7/23 KIZILAY/ ANKARA (0-312-4359977)
(0-312-4359976)
UĞUR DEMİRCAN
(GOLD PATENT MÜŞ. TUR. MATB. VE AMB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ) İSTOÇ TİCARET MRK. 41. ADA NO:33 MAHMUTBEY- BAĞCILAR/ İSTANBUL (0-212-6595595)
(0-212-6595596)
UĞUR GÜRŞAD YALÇINER
(YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Tunus Cad. 85/3-4 Kavaklıdere- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4683504)
(0-312-4685539)
UĞUR UZAN
(ERK PATENT MARKA VE FİKRİ HAK. DAN. LTD. ŞTİ. ) HASANPAŞA MAH. UZUNÇAYIR YOLU SARILAR İŞ MRK. KAT:1 NO:24/6 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3393734)
(0-216-3391191)
ULVI MURAT ATABAY MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. ŞİFA APT. NO:193/5 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-3435399)
(0-212-3435548)
UMUT ALTIN KEMANKEŞ MAH. MALİYE CAD. ÇELEBİ SOK. TEKNOHAN NO:2 K:6 KARAKÖY/ İSTANBUL (0-212-2452182)
(0-212-2452637)
UMUT HAS ZÜHTÜ PAŞA MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ VEDAT HAN NO :41 / 75 KIZILTOPRAK KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-405 16 45)
(0-216-405 16 44)
UYGAR KIRLI Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. Yeni İş Hanı No :15 K :4 D :18 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3379294)
(0-216-3379274)
ÜLKER GÜLEK
(GÜLEK PATENT HİZM. VE DAN. LTD. ŞTİ. ) Ataköy 4. Kısım O-124 D:3 Bakırköy 34158/ İSTANBUL (0-212-6610590)
(0-212-5594427)

ÜMİT GÜVERCİN
(DÖNÜŞÜM PATENT VE BİLİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ. ) BÜYÜKDERE CAD. ESKİ OSMANLI SOK. NO :10 / 9 MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2665656)
(0-212-2121500)
ÜMİT KARA G.M.K. BULVARI 36/6 DEMİRTEPE- ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-2303977)
(0-312-2303977)
ÜMİT OLGUN HACI YUSUF MESCİT MAH. ADANA- EREĞLİ ÇEVRE YOLU CAD. NO:76/B KARATAY/ KONYA (0-332-3422090)
(0-332-3425886)
VELİ KARGIN ADAKALE SOK.NO:22/20 KIZILAY ANKARA (0-312-435 65 49)
(0-312-435 85 39)
VİLDAN KAYACAN KEMERALTI MAH. 105 SOKAK BALCI APT. NO:46/2 MARMARİS/ MUĞLA (0-252-4135877)
(0-252-4135877)
YAHYA BÜYÜKYILDIZ
(ORTEKSAN MÜHENDİSLİK MÜŞ. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. ) G.M.K.Bulvarı No:98/6 MALTEPE ANKARA

YAKUP GÜBÜL

(İSİM TESCİL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ) BULGURLU MAH. SELVİLİ SOK. NO:16 ÇAMLICA- ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-3299393)
(0-216-3292333)
YANKI GARAN RIHTIM CAD. İZZETTİN SOK. POLAT İŞHANI NO:2 D:38 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-3462656)
(0-216-3462517)
YASEMİN ÇAYCI PLEVNE BULVARI NO:34/4 ALSANCAK/ ALSANCAK İZMİR (0-232-4637617)
(0-232-4634869)
YASEMİN GÜL
(KİMİRAN MARKA PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ) 19 MAYIS MAH. OP. RAİF BEY SOK. NO :45/4 ŞİŞLİ / İSTANBUL (0-212-231 89 97)
(0-212-240 63 19)
YASEMİN KAMER İMER SARAYLAR MAH. SALTAK CAD. NO :48 DOĞAN APRT. K :5 D :10 DENİZLİ (0-258-2417721)
(0.258-2417649)
YASEMİN KENAROĞLU
(İDEA MARKA PATENT EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ. ) ANITTEPE SİTESİ NADİDE SOK. NO:12 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-2227888)
(0-212-2227891)
YAŞAR TOZAR
(MARPATAŞ PATENT BÜROSU LTD. ŞTİ. ) AŞAĞI ÖVEÇLER 2. CAD. 103. SOK. NO:8/13-16 DİKMEN/ ANKARA (0-312-4800058)
(0-312-4800078)
YAVUZ EDALI
(EDA MÜHENDİSLİK MAKİNA SAN. A. Ş. ) YILDIZ CAD. NO:69/3 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (0-212-2587940)
(0-212-2588543)
YAVUZ GÜMÜŞ
(KUZEY MARKA PATENT VE DAN. LTD.ŞTİ. ) OSMANAĞA MAH. BEKÇİ SOK. NO:10 D:6 KADIKÖY/ İSTANBUL (0-216-4180012)

YAVUZ GÜNGÖR ÇIRAĞAN CAD. TOKALI APT. NO:73/5 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (0-212-2601515)

(0-212-3276436)
YAVUZ SELİM SARIİBRAHİMOĞLU Kız Kulesi Sk.14/1 GAZİOSMANPAŞA ANKARA (0-312-4474013)
(0-312-4474564)
YAVUZ TİRYAKİOĞLU
(İSTEK PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ) KISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD. NO:61/3 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-3282400)
(0-216-3282410)
YAVUZ TUNCAY DERELİ NÜVE İŞ MRK. B BLOK NO:706 SELÇUKLU/ KONYA (0-332-2386920)
(0-332-2386921)
YELİZ KENDİ ŞAHİN Ziya Gökalp Cad. Divan İş Hanı Kat:2/19 İskenderun/ HATAY (0-326-6145409)
(0-326-6147339)
YENAL ÖZSÜER Nadir Nadi Cad. Tibaş İşhanı No:19 Kat:2/212 Konak/ İZMİR (0-232-4416181)
(0-232-4465221)
YEŞİM YILMAZÇOBAN
(İŞLEM PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. ) KERVANGEÇMEZ SOK. DİLAN SİTESİ B/3 BLOK K:4 D:7 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL (0-212-2758282)
(0-212-2731122)
YILDIRIM KESER
(İŞLEM PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. ) KERVANGEÇMEZ SOK. DİLAN SİTESİ B/3 BLOK K:4 D:7 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL (0-212-2758282)
(0-212-2731122)
YONCA TALANTİMUR DEMİR TEVFİKBEY MAH. MERKEZ CAD. KARAKAŞ İŞ HANI 3/56 SEFAKÖY- KÜÇÜKÇEKMECE/ İSTANBUL (0-212-6243370)
(0-212-6243370)
YUNUS EGEMENOĞLU
(EGEMENOĞLU PATENT HİZM. MÜŞ. VE ORG. LTD. ŞTİ. ) Hacı İlyasMah. Ulubatlı Hasan Bulv. Alp İş Merkezi No:101 Kat:9-10-11 Osmangazi BURSA (0-224-2532200)
(0-224-2532352)
YUSUF AVNİ KABACAOĞLU İstasyon Cad. Nafia İşhanı No:16/52 Bakırköy/ İSTANBUL (0-212-5611820)
(0-212-5437289)
YUSUF ERSOY
(DESTEK PATENT A.Ş. ) POLARİS PLAZA AHİ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/ İSTANBUL (0-212-3460260)
(0-212-3460264)
YUSUF ÖZDAMAR
(YÖA MAKRO PATENT MARKA VE FİKRİ HAKLAR DAN. ORG. LTD. ŞTİ. ) SARAYLAR MAH. 493. SOK. NO:12/2 DENİZLİ (0-258-2615478)
(0-258-2615368)
YUSUF SARIKAYA
(BAŞKENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YAPI TİCARET LTD. ŞTİ. ) Necatibey Caddesi Sezenler Sokak No:1/9 KIZILAY ANKARA (0-312-2310022)
(0-312-2314598)
ZAFER DİNDAR
(TÜRKTİCARET NET. YAZILIM HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş. ) ESKİ BÜYÜKDERE CAD. ECZA SOK. SAFTER İŞ MRK. KAT:3 LEVENT/ İSTANBUL (0-212-2817478)
(0-212-2839875)

ZAFER GÜZEY
(GÖZLEM MARKA PATENT EĞİTİM DAN. TİC. LTD. ŞTİ. ) ZUHURATBABA MAH. YENİ İNCİRLİ YOLU GÜNAYDIN APT. NO:5 D:8 BAKIRKÖY/ İSTANBUL (0-212-5426455)

ZAFER OĞUZ MOĞULKOÇ

(PATENT-İŞ SINAİ MÜLKİYET HİZM. LTD.ŞTİ. ) Şirinevler Eski Londra Asfaltı Haydar Akın 1 İş Mrk. No:25/29 Bahçelievler/ İSTANBUL (0-212-5511515)
(0-212-6546021)
ZAFER ŞATIR AHMET KUTSİ TECER CAD. NO:51/20 MERTER- GÜNGÖREN/ İSTANBUL (0-212-6444344)
(0-212-6444333)
ZEHRA ÇETİNKAYA
(ÇETİNKAYA MARKA PATENT DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET CAD. BEYPALAS A BLOK K:9 NO:65 ESENYURT/ İSTANBUL (0-212-8538341)
(0-212-8538351)
ZEHRA HAMİDE GÜRBÜZ ÖNAL ÇANKAYA CAD. NO:14/1 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4407111)
(0-312-4407122)
ZEHRA PINAR YOLA
(NT MARKA VE YÖNETİM DAN. İNŞ. LTD. ŞTİ. ) BAHÇELİEVLER MAH. ATA 2 SİTESİ ERGUVAN CAD. NO:33 ÇENGELKÖY- ÜSKÜDAR/ İSTANBUL (0-216-348 86 85)

ZEHRA TURAN (BOLDURMAZ) 295/2 SOK. NO:1 EGE SUN PLAZA B BLOK K:3 D:325 BAYRAKLI/ İZMİR (0-232-4613002)

(0-232-4613002)
ZEHRA YILDIRIM
(AZE MARKA PATENT DAN. TERC. İÇ VE DIŞ TİC. İTH. İHR. LTD.ŞTİ. ) FİDANLIK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:31/23 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4260357)

ZEKİ GEVEN ETİ MAH. TOROS SOK. NO :17 / 23 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-229 21 94)

(0-312-229 21 95)
ZELİHA GÜLER CENTİLMEN Atatürk Bulv. 169/32 Bakanlıklar/ ANKARA (0-312-4195745)

ZERLİN KILIÇOĞLU ZAİM Mithatpaşa Cad.No:13/16 YENİŞEHİR ANKARA (0-312-586 81 00)

(0-312-586 80 90)
ZEYNEL CEM DEMİRHAN TUNA CAD. NO :25 / 1 YENİŞEHİR / ANKARA (0-312-4342357)
(0-312-4320649)
ZEYNEL ŞİMŞEK
(BFE DAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ) Mürselpaşa Bulvarı 1258 Sok. No :16 K :5 35230 Kahramanlar/ İZMİR (0-232-4418880)
(0-232-4412649)
ZEYNEP AYDIN SİMON BOLİVAR CAD. EBU ZİYA TEVFİK SOK. NO:16 K:4 ÇANKAYA/ ANKARA (0-312-4416700)
(0-312-4416794)
ZEYNEP BAHADIR GMK BULVARI 30/23 DEMİRTEPE/ ANKARA (0-312-2322060)
(0-312-2293860)
ZEYNEP SEDA ALHAS
(GÜN DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. ) ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. NO :17 ZİNCİRLİKUYU ŞİŞLİ/ İSTANBUL (0-212-354 00 00)
(0-212-274 20 95)
ZİNNUR YAĞANOĞLU
(EYLÜL MARKA PATENT YÖN. TEKN. TERC. VE AR-GE HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. ) GEREDE SOK. ARIKAN APT. 10/22 A. AYRANCI/ ANKARA (0-312-4667192)
ZİYA AKBAŞ OĞUZLAR MAH. CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1379. SOK. NO:15/9 BALGAT/ ANKARA (0-312-2848585)

(0-312-2873246)
Bilgiler Türk Patent Enstitüsü internet sayfasından alınmıştır.